Projecte de Reparcel·lació Cap Blanc

Projecte de Reparcel·lació Parcial Sector II Polígon III Cap Blanc

En data 22 de maig de 2012 la Junta de Govern Local va acordar aprovar el projecte de reparcel·lació parcial del Sector II del Polígon III del Sòl urbanitzable Cap Blanc, redactat per l'arquitecte municipal, Ramón Mallasén González.

En el tràmit d'inscripció registral de la refereida reparcel·lació s'ha posat de manifest l'existència de canvis de titularitat en parcel·les incloses en l'àmbit del projecte.

En conseqüència, de conformitat amb el que disposa l'article 177.c de la Llei 16/2005, de 16 de desembre, Urbanística Valenciana, s'ha concedit tràmit d'audiència a les persones interessades, pel termini de 15 dies, perquè hi puguen al·legar i presentar els documents i justificacions que estimen pertinents, en qualitat de propietaris afectats pel projecte de reparcel·lació, i se'ls posa de manifest l'expedient.

Als efectes, el referit projecte es troba a disposició dels interessats en les dependències del Negociat d'Urbanisme de l'Ajuntament i en els documents, que es poden consultar en la zona de descàrregues o en els enllaços corresponents.

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola