Consell Local de Comerç

El Consell Municipal de Comerç de Peníscola és un òrgan sectorial de participació ciutadana, d’assessorament i proposta en temes relatius al comerç local.

Finalitats
  • Actuar com a òrgan consultiu de l’Ajuntament, emetent informes i propostes en les matèries relacionades amb el comerç.
  • Contribuir a crear una infraestructura comercial a Peníscola que siga competitiva i s’adapte als hàbits de compra, equilibrant l’oferta amb la demanda.
  • Fomentar l’atractiu comercial de Peníscola com a forma de promoció econòmica i social de la localitat.
  • Servir de punt de debat entre els representants del sector comercial i les institucions públiques i privades relacionades amb el sector.
Funcions
  • Informar a l’Ajuntament de Peníscola sobre temes que afecten al sector comercial.
  • Elaborar estudis i emetre informes relatius al sector comercial, a iniciativa pròpia o a petició dels diversos òrgans municipals.
  • Efectuar propostes d’actuació sobre matèries que afecte al sector comercial.
Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola