Concurs cartell Moros i Cristians

Bases del concurs de cartells 2024

1. PARTICIPANTS

Podran concursar tots els artistes que ho desitgen, i podran presentar cadascun un màxim de cinc originals, que seran inèdits. Els autors en seran els responsables.

2. TEMA

El tema del cartell estarà basat fonamentalment en qualsevol dels diversos aspectes més representatius de les festes de Moros i Cristians.

3. FORMAT DE LES OBRES

La dimensió dels cartells serà de 42x59,4 cm (DIN A2), en posició vertical i sense marge, muntats sobre bastidor o en suport rígid de les mateixes dimensions per a la seua exposició, excloent els colors fluorescents. En el cas de composicions digitals, la resolució haurà de ser de 300 ppp. Les obres no hauran d'estar signades per l'autor.

4. TEXT

El text obligatori que podrà compondre's lliurement en el cartell serà:

ASSOCIACIÓ CULTURAL MOROS I CRISTIANS, FESTES PATRONALS PENÍSCOLA 2024. DESFILADA 21 I 22 DE SETEMBRE PER LA VESPRADA

Quedarà desqualificat tot cartell que no reflectisca fidelment el text.

5. IDENTIFICACIÓ

En el dors de cada cartell figurarà un lema i s'acompanyarà d'un sobre tancat en l'exterior del qual figurarà el mateix lema, i a l'interior s'anotarà el nom, cognoms, domicili i telèfon de l'autor.

6. PRESENTACIÓ DE LES OBRES

El lliurament dels cartells haurà de realitzar-se pel mitjà que s'estime oportú en l'OFICINA TURISME DE PENÍSCOLA (Passeig Marítim, S/N. 12598 Peníscola-Castelló) de manera presencial o bé per correu postal, sense dades del remitent i indicant com a destinatari “Associació Cultural de Moros i Cristians”. Concurs de Cartells 2024. El termini de presentació finalitza el dia 11 de juny de 2024 fins a les 13 hores.

7. PREMI

S'estableix un únic primer premi, dotat de 250€ i placa, que li serà entregat al guanyador en el transcurs del dinar de germanor de l'Associació el dissabte 21 de setembre.

8. JURAT I DECISIÓ

El jurat qualificador estarà format per la junta directiva de l'Associació Cultural Moros i Cristians de Peníscola, que seleccionarà tots els cartells que complisquen les bases i desqualificarà aquells que no s'ajusten a aquestes. El premi podrà declarar-se desert en cas que cap dels cartells presentats reunisca la qualitat tècnica i artística suficient, no s'ajusten a les bases establides o bé no resulten prou representatius de la festa de Moros i Cristians. La decisió per al primer i únic premi serà emés al juny de 2024. El cartell premiat haurà de ser signat llavors per l'artista i quedarà en exclusiva propietat de l'Associació cultural, que farà ús d'aquest amb tota llibertat. La Junta Directiva comunicarà la decisió del jurat al guanyador i posteriorment el farà públic a través dels mitjans de comunicació.

9. NORMES GENERALS

L'Associació Cultural Moros i Cristians de Peníscola es reserva el dret dels cartells presentats a concurs fins a la data de la seua devolució per si estimara oportú realitzar-ne una exposició. L'Associació serà l'encarregada de la conservació, bon ús i tracte de les obres presentades, declinant qualsevol responsabilitat davant possible accident fortuït que pot ocasionar-se i afecte les obres presentades a concurs. Els cartells no premiats podran retirar-se de l'Oficina d'Informació turística de Peníscola durant els mesos de juliol o agost després de contacte telefònic previ. Els cartells no retirats quedaran en propietat de l'Associació de Moros i Cristians. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les presents bases i normes, no podent interposar cap recurs contra les resolucions i decisions tant de la Junta Directiva com del Jurat Qualificador.

Associació Cultural de Moros i Cristians

 

 

Descargas

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola