Normativa del PN Serra d'Irta

El Parc Natural de la Serra d'Irta es regeix per la següent normativa:

Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Serra d'Irta (PRUG)

DECRET 4/2007, de 12 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Serra d'Irta. [2007/566] (DOCV núm. 5431 de 18.01.2007)

 • Entrada en vigor: 19 de gener de 2007
 • Deroga les disposicions del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Irta, aprovat pel Decret 78/2001, de 2 d'abril, del Consell, que puguen oposar-se al que estableix el Decret 4/20017, de 12 de gener amb els annexos I i II.
Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Irta (PORN)

DECRET 78/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Irta. [2001/Q3289](DOCV núm. 3979 de 12.04.2001)

 • Entrada en vigor: 13 d'abril de 2001
 • Modificat pel Decret 108/2002, de 16 de juliol, del Govern Valencià, de Declaració del Parc Natural de la Serra d'Irta i de la Reserva Natural Marina d'Irta.
Declaració del Parc Natural de la Serra d'Irta i de la Reserva Natural Marina d'Irta

DECRET 108/2002, de 16 de juliol, del Govern Valencià, de Declaració del Parc Natural de la Serra d'Irta i de la Reserva Natural Marina d'Irta. [2002/M8047] (DOCV núm. 4298 de 23.07.2002)

Reserva marina d'interés pesquer de la Serra d'Irta

DECRET 163/2006, de 20 de octubre, del Consell, por el que se ordena la reserva marina de interés pesquero de la Sierra de Irta. [2006/12188] (DOCV núm. 5373 de 24.10.2006)

Modificat per Llei 5/2017, de 10 de febrer, de pesca marítima i aqüicultura de la Comunitat Valenciana

Regulació per a la pràctica de la pesca recreativa en la Reserva Marina d'Irta

Aquí podeu descarregar el futllet informatiu provisional. Pot estar subjecte a modificacions

Activitats prohibides
 • La pesca marítima de recreació en superfície des d'embarcació.
 • La pesca recreativa submarina.
 • La pesca marítima de recreació a peu des de la costa al llarg de tota la línia de litoral de la Reserva Marina que comprén des de Cala Volante fins a Cala Mundina, ambdues incloses.
 • La pesca d'arrossegament de fons.
 • La pesca d’encerclament.
 • El marisqueig de mol·luscs bivalves, a peu o des d'embarcació.
 • L'aqüicultura marina.
 • El fondeig d’embarcacions fora dels llocs establerts.
 • Els esports nàutics que utilitzen embarcacions a motor.
 • La velocitat màxima permesa són 3 nusos.
Autoritzacions exigibles

En l'àrea de reserva indicada, es requereix autorització, de la direcció general competent en matèria de pesca marítima per a:

 • La pràctica del busseig amb equips.
 • La pesca professional amb arts menors d'emmallament i d'ham.
 • La pesca artesanal del polp amb catúfol.
 • La pesca amb art de moruna.
 • Les activitats extractives de la fauna o flora marina.
 • La realització d'estudis o treballs científics que afecten la fauna i flora marines.

 

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola