MEDIAPROP

Enllaços relacionats

Serveis de Mediació de Proximitat (MEDIAPROP)

Què és el MEDIAPROP?

La finalitat d'aquest servei és proporcionar atenció i informació a la ciutadania sobre la mediació com a alternativa al procés judicial. El citat servei aquesta finançat per la Generalitat i lloc a la disposició de la ciutadania de forma totalment gratuïta.

A diferència del servei Justiprop, es tracta d'un servei que gestiona el procediment en el qual les parts en conflicte intenten voluntàriament aconseguir per si mateixes un acord amb l'ajuda d'un professional en mediació, que no té funcions decisòries, sinó que gestiona el procediment. Complementa al sistema judicial, en cap cas el seu ús limita el dret d'acudir a la via judicial. També és possible acudir a mediació suspenent la via judicial ja iniciada.

Quin tipus de conflictes poden resoldre's mitjançant la mediació?

Poden resoldre's a través de la mediació tots aquells conflictes que versen sobre qualsevol matèria de lliure disposició i els relatius a matèries sobre les quals les persones acollides a mediació puguen aconseguir acords en virtut de la legislació que siga aplicable, quan la normativa estatal ho permeta.

Exemples de matèries en les quals s'acudeix a la mediació per a resoldre els conflictes sorgits com a conseqüència de:

  • Divorcis
  • Impagament de pensions alimentàries
  • Impagaments d'hipoteques amb possibilitat de desnonament
  • Divisions d'herències
  • Comunitats de propietaris
  • Exercici dels drets de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
  • Delicte de lesions
On?

En l'oficina MEDIAPROP del municipi de Peníscola, situada en dependències municipals de la Policia Local, al costat del Jutjat de pau (Av. de Madrid, 2)
Quan?

Dilluns i dimecres en horari de 10.00h a 14.00h

Cal sol·licitar cita prèvia: En el Servei d'Atenció Ciutadana (SAC), mitjançant correu electrònic (notificaciones@peniscola.org) o el telèfon 964 480 050

Informació

Ajuntament de Peníscola

 

 Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola