Urbanisme

Protecció de dades

Les dades que heu facilitat seran tractades per l'Ajuntament de Peníscola en qualitat de responsable de tractament, amb la finalitat de dur la gestió administrativa dels assumptes concernents a Urbanisme, Via Pública i Activitats en l'exercici de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències i, en particular, per a l'atenció de la demanda, petició, llicència, permís o autorització instada en el document corresponent.

La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels poders públics o competències conferides o, si escau, la necessitat de compliment d'una missió realitzada en interés públic.

Les dades seran conservades durant el termini de temps que estiga vigent l'expedient administratiu o, si escau, pel temps de resolució d'un procediment contenciós administratiu derivat. No obstant això, les dades podran ser conservades, si escau, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

 

Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder estos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según ley.

Les dades no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquestes per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons llei.

Podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, en el seu cas, oposició. A aquest efecte, haureu de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament (Servei d'Atenció Ciutadana – SAC), en la Seu Electrònica, o, si escau, al nostre delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es). aepd.es).

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola