Accés nucli antic

ATENCIÓ: A partir del dilluns 12 de juliol de 2021, el sistema funcionarà de manera automàtica les 24 hores, per la qual cosa només podran accedir al recinte de circulació restringida aquells vehicles la matrícula dels quals siga detectada pel sistema, estiga autoritzada i es trobe dins del rang horari permés

Més informació en l'enllaç
Requisits per a obtenir la targeta d'accés al nucli antic

Serà indispensable complir, almenys, un dels tres requisits següents:

  • Estar empadronat en el nucli antic de Peníscola, o un familiar de 1er grau o cònjuge (aportant fotocòpia del llibre de família)
  • Ser propietari d'un immoble o local comercial en el nucli antic de Peníscola
  • Desenvolupar una activitat comercial en el nucli antic de Peníscola

 

Requisits per a obtenir la targeta d'estacionament en el nucli antic
  • Complir, almenys, un dels tres requisits enunciats en l'apartat anterior
  • Que el vehicle per al qual se sol·licita el dret d'estacionament, pague l'impost de circulació a Peníscola

 

Forma de sol·licitar la targeta
  • Empleneu el formulari de sol·licitud
  • Aporteu la documentació necessària per a cada cas
  • Lliureu la sol·licitud, juntament amb la documentació necessària, en les oficines del SAC (carrer dels Llandells,5) o en l'Ajuntament (plaça de l'Ajuntament)

 

ATENCIÓ: serà obligatori aportar, en tot cas, una fotocòpia del rebut de l'impost de circulació del vehicle per al qual se sol·licita l'autorització.

 

On recollir la targeta?

Les targetes d'accés i estacionament en el nucli antic es podran recollir:

  • en les oficines SAC (carrer dels Llandells, 5)


Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola