Inscripció activitats, tallers, jornades

Protecció de dades

Les dades facilitades per vosté seran tractades per l'Ajuntament de Peníscola en qualitat de responsable de tractament, amb la finalitat de portar la gestió d'inscripcions en activitats, tallers o jornades, d'índole social, cultural, sanitària, entre altres.

La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en el consentiment explícit manifestat per vosté mitjançant la formalització del document d'inscripció.

Les dades seran conservades durant el termini de temps que tinga duració l'activitat. No obstant això, les dades podran ser conservades, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

En cas que es comunicaren, oralment i/o per escrit, dades relatives a la salut [física o psíquica], perquè es dispense la necessària atenció, s'entendrà que l'Ajuntament i, en el seu cas, els professionals que s'hagueren contractat per al desenvolupament de les activitats, disposen del seu consentiment exprés o, en el seu cas, del pare/mare/tutor o representant legal per al tractament d'aquesta informació.

Les dades seran cedides a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquestes per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, en el seu cas, oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament (Servei d'Atenció Ciutadana – SAC), en la Seu Electrònica, o, en el seu cas, al nostre delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola