Consell Sectorial de Cultura

  1. El Consell Sectorial de Cultura és un òrgan sectorial de participació ciutadana, d'assessorament i proposta en assumptes relatius a l'àmbit cultural, adscrit a la regidoria que tinga atribuïda la competència en matèria de Cultura.
  2. La composició d'aquest Consell estarà integrada pel president nat, que és l'alcalde, i pels vocals-consellers, que es distribuiran de la següent manera: un representant de cada grup municipal i un representant de cada una de les associacions veïnals municipals l'àmbit d'actuació de les quals siga el cultural.
  3. El president podrà requerir la presència, amb veu i sense vot, del personal tècnic necessari a efectes d'assistència en les matèries que necessiten. Exercirà les funcions de secretari un empleat municipal nomenat a l'efecte.
  4. El Consell es renovarà en la seua totalitat cada quatre anys, coincidint, en tot cas, amb la renovació de la corporació municipal, sense perjudici dels canvis que pogueren haer en la composició al llarg del mandat, per cessaments, dimissions o baixes.
  5. El Consell celebrarà sessió ordinària tres vegades a l'any durant els mesos de gener, maig i setembre.
  6. Així mateix, celebrarà sessió extraordinària sempre que ho considere necessari el president o ho sol·licite, per escrit i indicant-hi els assumptes que la motiven, una tercera part dels consellers. En aques últim cas no es podran sol·licitar més de dues convocatòries en l'any natural. El president no estarà obligat a incloure en l'ordre del dia els assumptes que no siguen competència d'aquest òrgan col·legiat.
  7. El Consell es reunirà en primera i única convocatòrai i el quòrum d'assistència necessari per poder celebrar qualsevol reunió serà  de nou membres com a mínim.
  8. Les convocatòries hauran de cursar-se als membres del Consell, amb una antelació mínima de dos dies hàbils i a la convocatòria haurà d'unir-se l'ordre del dia de la reunió.
  9. El règim de les sessions es regirà supletòriament per la normativa prevista per al funcionament del Ple de la corporació.
Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola