Ajudes o subvencions en general

Protecció de dades

Les dades facilitades per vosté seran tractades per l'Ajuntament de Peníscola en qualitat de responsable de tractament, amb la finalitat de portar la gestió administrativa de la sol·licitud d'ajuda o subvenció presentada, mitjançant la valoració o baremació, concurrència de requisits, i la seua posterior concessió.


La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels poders públics o competències conferits o, en el seu cas, la necessitat d’acompliment d'una missió realitzada en interés públic.


Les dades seran conservades durant el termini de temps que puga ser requerit, a l'efecte de fiscalització de comptes públics, per l'autoritat pública competent. No obstant això, les dades podran ser conservades, si escai, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.


Les dades no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquestes per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.


Vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, si escau, oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament (Servei d'Atenció Ciutadana – SAC), en la Seu Electrònica, o, si escau, al nostre delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es.


Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola