Mercat ambulant

Protecció de dades

Les dades facilitades per vosté seran tractades per l'Ajuntament de Peníscola en qualitat de responsable de tractament, amb la finalitat la gestió administrativa de l'adjudicació de lloc en el mercat ambulant, així com la permuta, traspàs, cessament o canvi de titularitat.

La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels poders públics o competències conferides o, la necessitat de compliment d'una missió realitzada en interés públic.

Les dades seran conservades durant el termini de temps que estiga vigent l'expedient administratiu o, en el seu cas, pel temps de resolució d'un procediment contenciós administratiu derivat. No obstant això, les dades podran ser conservades, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

Les dades podran ser cedides o comunicades a registres públics o òrgans jurisdiccionals, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, en el seu cas, oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament (Servei d'Atenció Ciutadana – SAC), en la Seu Electrònica, o, en el seu cas, al nostre delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Tractament de les dades

Finalitat del tractament

Gestió administrativa de l'adjudicació de lloc en el mercat ambulant, liquidació de la taxa pública, així com, en el seu cas, la permuta, traspàs, cessament o canvi de titularitat

Termini de conservació

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.  Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservades, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

Detalls de la Base legitimadora
  • Article 6.1.c) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament (Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local)
  • Article 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
Categories de dades personals

Dades de caràcter identificatiu

Nom i cognoms; DNI/NIF/NIE/Passaport; adreça (postal o electrònica); signatura; signatura electrònica; empremta digital; imatge; marca física; Núm. S. S.; targeta sanitària, telèfon (fix o mòbil).

Altres dades de caràcter personal

DADES D'INFORMACIÓ COMERCIAL: Activitats i negocis; creacions artístiques, literàries, científiques o tècniques; llicències comercials; subscripcions a publicacions/mitjans de comunicació

DADES ECONOMICOFINANCERES I D'ASSEGURANCES: Ingressos, rendes; inversions, béns patrimonials; crèdits, préstecs, avals; dades bancàries; plans de pensions, jubilació; dades econòmiques de nòmina; dades deduccions impositives/imposades; assegurances; hipoteques; subsidis, beneficis; historial crèdits; targetes crèdit.

Orígens de dades personals

Col·lectius d'interessats

Autoritzats o licenciatarios

Concessionaris

Representant Legal

Sol·licitants

Comunicacions de dades

Categories de destinataris de comunicacions de dades

Bancs, Caixes d'Estalvi i Caixes Rurals.

Altres òrgans de l'Administració Local

Forces i Cossos de Seguretat

Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma

 

 

Transferències internacionals

No es preveuen transferències internacionals de dades.

Mesures de seguretat

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola