Comissions Informatives Permanents

 • Comissió Especial de Comptes (Actua, a més, com a Comissió Informativa Permanent per a Assumptes d'Economia, Hisenda i Pressupost)

 • Comissió d'Urbanisme, Serveis i Medi Ambient i Patrimoni
 • Comissió de Governació, Cultura i Sanitat
 • Junta de Portaveus

Reunió de les comissions

 • Quan hi haja assumptes de la seua competència i així ho acorde el president
 • Amb anterioritat a la celebració del Ple, quan hi haja assumptes inclosos en l'ordre del dia que hagen de ser informats per les comissions.

Composició de les comissions

 • L'alcalde és el president nat de totes les comissions, però pot delegar la Presidència efectiva en qualsevol membre de la corporació.
 • La composició ha de respectar el principi de representació proporcional respecte a la composició política de l'Ajuntament.
 • En l'aspecte funcional de l'adopció d'acords, el nombre de vots que correspon a cada grup polític és proporcional al nombre d'integrants del grup.
 • L'adscripció concreta de regidors i suplents a cada comissió es realitza mitjançant escrit adreçat a l'alcalde pel portaveu de cada grup.
 • Els dictàmens de les comissions informatives són preceptius i no vinculants.
Junta de Portaveus

El portaveu de cadascun dels grups polítics:

 • Ramón Simó González, portaveu del Grup Popular de l'Ajuntament de Peníscola
 • Luis Gil Roca, portavoz del Grupo Municipal VOX
 • Queremón Riba Guzmán, portaveu del Grup Municipal PSPV-PSOE Peníscola
 • Juan Ignacio Carrasco Roig, portaveu del Grup Municipal Compromís per Peníscola
Resta de comissions

Es constitueixen amb nou membres:

 • President: alcalde
 • Cinc del partit Popular
 • Dos del grup Vox
 • Un del grup Socialista
 • Un del grup Compromís
Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola