Consell Municipal d'Esports

Objectiu

Òrgan consultiu de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Peníscola, pel qual es canalitza la participació dels diferents ens involucrats amb l'àrea d'esport local

Finalitat

 • Fomentar la participació ciutadana i de les entitats esportives en els assumptes municipals relacionats amb l'activitat esportiva de Peníscola.
 • Assessorar l'Ajuntament de Peníscola en aquells aspectes que fan referència a la política esportiva i a les seues activitats.
 • Qualsevol altra acció que contribuïsca al desenvolupament social i esportiu de la nostra ciutat i al foment d'una ciutadania participativa i activa.

Atribucions

 • Elaborar els estudis, propostes o dictàmens que s’estimen convenients per a la consecució dels fins establerts en aquest Reglament. Aquest es podran elaborar per iniciativa del Consell, o bé a petició de l’Ajuntament o de la mateixa Comissió Informativa de Cultura i Educació, segons corresponga.
 • El Consell Municipal d’Esports s’ha de coordinar en tot moment amb la resta dels consells municipals de l’Ajuntament, si n’hi hagués, per a possibles activitats conjuntes.

Composició

 • El president, que és el regidor delegat de l’Àrea d’Esports o la persona en qui delegue.
 • Un representant de cadascun dels grups polítics que componen la corporació municipal.
 • Un representant de cadascuna de les entitats i clubs esportius legalment constituïts i registrats el Llibre Registre Municipal d’Associacions.
 • Un representant de cadascun dels centres escolars de la ciutat (AMPAS i profesors E. F.) així com també d’altres institucions locals relacionades directament amb l’esport (3a edat, discapacitats...)
 • Un tècnic o representant de l’Àrea d’Esports.

Contacte

 • Telèfon/Fax: 964467527
 • Tlèfon Mòbil: 686513729
 • Correu Electrònic: deportes@peniscola.org
 • Adreça: Plaça de l'Ajuntament num.1, 12598
Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola