Concurs Cartell Programa Festes Patronals 2024

CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE DISSENY DE PORTADA I CONTRAPORTADA PER AL PROGRAMA DE FESTES PATRONALS 2024

La convocatòria de 2024, s'ajustarà a les bases que apareixen a continuació, amb les particularitats següents:

  • En relació a la base 6 “TEXT DEL DISSENY”, ha de contindre de manera clara, visible i integrada la inscripció “Festes Patronals, Peníscola, del 7 al 15 de setembre de 2024” i en un segon ordre d'importància, la qualificació “Festes declarades d'Interés Turístic Nacional”.
  • En relació a la base 8 on s'indiquen els terminis d'admissió de les obres, seran des del 24 de maig al 14 de juny del 2024.
  • En relació a la base 9, el Jurat estarà integrat pel regidor de Festes, la cap de Comunicació, la tècnica de Joventut, la Reina i Cort d'honor 2024 (membres adults), representants de l'equip de suport de protocol, representants de la Comissió de Festes i un artista plàstic.
BASES:

Aquest concurs l'organitza la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Peníscola.

1. PARTICIPANTS:

Totes aquelles persones que ho desitgen.

2. TEMA:

Festes Patronals de Peníscola. Elements tradicionals, festius i culturals de Peníscola.

3. MODALITAT:

Les propostes podran realitzar-se per qualsevol procediment de tècnica lliure sempre que siga en la seua reproducció en quadricromia.


4.FORMAT:

 

Les dimensions seran de 50cm x 70cm, en orientació vertical. El disseny es presentarà en format digital (.PDF o .JPG) i la seua grandària no serà superior a 5MB. Els enviaments es realitzaran a l'adreça festes@peniscola.org

Les obres han de ser originals i inèdites i no premiades en cap altre concurs.

 


5. IDENTIFICACIÓ DE L'AUTOR / DE L'AUTORA:

 

Cada participant identificarà la seua obra amb un sol títol que escriurà en el mateix correu de la fotografia presentada. En el correu electrònic haurà d'identificar-se el nom complet de l'autor / de l'autora, la seua adreça i el seu número de telèfon.

6. TEXT DEL DISSENY:

 

En els originals, de forma molt clara, visible i integrada haurà d'aparéixer la inscripció “Festes Patronals, Peníscola, del ... al ... de setembre de ...” i en un segon ordre d'importància, la qualificació “Festes declarades d'Interés Turístic Nacional”. L'original no ha de portar a la vista cap signatura ni pseudònim de l'autor / de l'autora.

7. OBRES:

Cada autor/a pot presentar fins a cinc obres.

8. TERMINI:

El termini d'admissió de les obres serà el juny o juliol (se notificarà prèviament).

9. RESOLUCIÓ:

El concurs es resoldrà en dues fases:

a) PRIMERA FASE:
El jurat serà popular, els dissenys presentats correctament es publicaran en la pàgina de Facebook “Ajuntament de Peníscola” i estaran publicats per a la seua votació.

Els cinc dissenys amb més “m'agrada”, seran finalistes del concurs.

 

b) SEGONA FASE:
El Jurat triarà entre els cinc dissenys més votats, els dos que consideren més oportuns per a ser portada i cartell (1r premi) i contraportada (2n premi) del programa de les Festes Patronals.

El jurat serà designat pel regidor delegat de l'àrea de Festes.

10. DECISIÓ DEL JURAT:

 

La decisió del Jurat és inapel·lable, i aquest pot declarar desert algun premi si així ho considera oportú.

El jurat tindrà la capacitat de resoldre qualsevol incidència sobre la interpretació d'aquestes bases.

11. PREMIS:

  • Primer Premi: 400€ i diploma.
  • Segon Premi: 200€ econòmic i diploma.


12. GARANTIES I NOTES:

Els concursants es responsabilitzen totalment de qualsevol reclamació o denúncia que puga tenir lloc respecte a l'autenticitat o dret de les obres.

13. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROTECCIÓ D'IMATGE:

Cada concursant haurà de ser autor/a o propietari/ària dels drets del disseny, evitant així reclamacions de tercers sobre aquest. L'autor / l'autora del disseny és responsable de la inclusió en aquest d'altres persones. Es recomana en tot cas comptar amb l'autorització d'aquestes persones abans del seu enviament al concurs.

14. REPRODUCCIÓ:

Les obres premiades quedaran en propietat de l'Ajuntament. Els participants autoritzen l'Ajuntament a la reproducció dels dissenys, la seua inclusió en exposicions (en el cas de realitzar-se), en la seua pàgina web, en canals socials, etc., sense que aquest fet comporte cap pagament addicional a l'autor / a l'autora.
15. ACCEPTACIÓ DE LES BASES:

El fet de participar en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases, facultant el Jurat per a la interpretació i resolució dels casos no previstos en aquestes.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola