Concurs de Fotografia Dones 2023

XVII Concurs de Fotografia Dones amb motiu del Dia Internacional de la Dona 2023

Entitat Convocant

Ajuntament de Peníscola

Àrea Gestora: Regidoria de Benestar Social

Òrgan Instructor: Departament de Serveis Socials

Objecte del concurs

L'Ajuntament de Peníscola, a través de la Regidoria de Benestar Social, convoca un concurs de fotografia amb la finalitat de celebrar el Dia Internacional de la Dona Treballadora.

L'objectiu d'aquest concurs és donar visibilitat i revaloritzar l'aportació de les dones en l'actualitat, conscienciar i fomentar el canvi de valors, eliminar els estereotips de gènere i sensibilitzar  la població en aquest sentit.

Ordenança específica reguladora

Ordenança municipal que regula aquestes bases es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província en data 02/12/2021

Publicitat de la convocatòria

Aquestes bases seran publicades en la seu electrònica de l'Ajuntament de Peníscola, així com en Butlletí Oficial de la Província de Castelló (BOP).

Règim Jurídic

El Règim jurídic aplicable a la present convocatòria vindrà determinat pel que es disposa en aquesta, en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per les restants normes de Dret Administratiu, i en defecte d'això, per les normes de Dret Privat.

La present convocatòria s'ajustarà als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com en l'acompliment dels objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics. Al seu torn, per al compliment de les exigències de publicitat estarà disposat a l'art. 21.4 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, del Procediment Comú de les Administracions Públiques.

Tema

La temàtica triada en aquesta convocatòria serà

DONA I SOSTENIBILITAT

Requisits dels participants

Aquesta convocatòria està oberta a tots aquells que ho desitgen La participació suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases i el compliment dels requisits establerts en aquestes.

Podran concórrer a aquesta convocatòria les persones físiques amb plena capacitat d'obrar davant les Administracions Públiques, conforme al que es preveu en l'article 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, que no estiguen inhabilitades o culpables en prohibició per a l'obtenció d'ajudes o subvencions públiques d'acord amb el que es preveu en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, havent de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Peníscola. En el cas de participar menors d'edat, es requerirà autorització atorgada pel seu tutor legal.

Tots els requisits hauran de ser complerts a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds

Requisits de les obres

Les obres hauran d'ajustar-se a la temàtica de la convocatòria “DONA I SOSTENIBILITAT ”.

Les fotografies en format 20x30, vertical o horitzontal, poden ser a color, blanc i negre o combinades.

Els/les participants garanteixen que són titulars de les obres presentades, no existeixen drets a tercers i les fotografies s'han realitzat amb les condicions requerides per la LOPD (Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de caràcter personal) i es fan responsables d'això, exonerant l'Ajuntament de Peníscola de qualsevol mena de responsabilitat.

L'Ajuntament vetllarà per les obres que es presenten a concurs, però no es fa responsable de la pèrdua o deterioració que puguen sofrir en el seu trasllat o exposició.

Nombre de fotografies a presentar

Cada participant podrà presentar el nombre de fotografies que considere. La inscripció serà gratuïta.

Forma de presentació de les obres

En primer lloc, la inscripció es realitzarà mitjançant formulari en línia habilitat en www.mundoarti.com. Les fotografies es presentaran en format JPG (màxim 5MB), sense identificació de l'autor amb la finalitat de garantir l'anonimat dels participants. Seguidament s'emplenarà la plica amb les dades personals (nom complet de l'autor, adreça, número de telèfon, etc.) i s'adjuntarà una fotocòpia de DNI.

En segon lloc, i dins del termini de presentació de sol·licituds, és imprescindible  enviar o presentar la sol·licitud segons model annex a les bases en el Servei d'Atenció Ciutadana SAC situat en el (C/ Llandells núm. 5 12.598 Peníscola, Castelló), en les Dependències dels Serveis Socials Municipals (C/ Llevant SN), a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Peñíscola o en qualsevol dels llocs establerts en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Seran excloses del concurs aquelles obres presentades mitjançant formulari en línia que no hagueren aportat la sol·licitud abans del 20 de febrer de 2023.

Termini de presentació

El termini de presentació serà fins al 20 de febrer de 2023 a les 23.59 hores (Espanya peninsular).

Composició del Jurat

El Jurat qualificador estarà compost per:

 • Regidora de Benestar Social o en qui delegue.
 • Regidor de Cultura o en qui delegue.
 • Treballadora social ESB.
 • Psicòloga EEIIA.
 • 2 a 4 fotògrafs/afes professionals.
 • 2 alumnes de l'IES ALFRED AYZA.

En cas de no poder assistir algun dels membres del Jurat, s'assignarà un suplent. El Jurat no podrà procedir a la valoració de les obres si no es dona l'assistència mínima d'almenys 5 membres.

El Jurat podrà deixar desert el concurs si ho considera oportú. En cas d'empat de diverses obres, es realitzarà una segona votació d'aquestes obres. Els membres del Jurat haurand'abstenir-se quan concórrega alguna de les causes previstes en l'art. 23 de la Llei 40/2015.

El Jurat podrà resoldre aquelles qüestions tècniques no previstes en aquestes bases en relació amb els requisits exigits a les fotografies i a l'aplicació dels criteris de valoració.

La decisió del Jurat és inapel·lable, les deliberacions seran secretes i s'estendrà acta de la reunió.

Criteri per a resolució

Les obres presentades es valoraran en funció de criteris de qualitat fotogràfica, originalitat en relació a la temàtica i composició de la imatge.

Exposició

D'entre totes les fotografies presentades es realitzarà una selecció que formarà part de l'exposició virtual en commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora.

Únicament els 10 finalistes hauran de presentar la fotografia impresa en format 20 x 30 i muntada sobre cartolina rígida de 30 x 40. S'identificarà amb el títol de la fotografia escrita al dors. Les obres hauran de ser enviades en embalatge reutilitzable i rígid per a la seua seguretat i la de la seua posterior devolució. Les despeses de transport seran per compte del participant.

La recepció de les obres seleccionades per a l'exposició estarà oberta fins al 3 de març, de 9 a 14 hores de dilluns a divendres, havent de dirigir-se o lliurar-se a la següent adreça: “XVII CONCURS FOTOGRAFIA DONES” Dependències dels Serveis Socials Municipals (C/ Llevant SN 12598 Peníscola, Castelló). Totes les obres presentades seran exposades a través d'una sala d'exposicions digital.

La decisió del concurs i la informació relacionada amb l'exposició serà anunciada en la web municipal.

ANOTACIÓN:
 • La recepción de las obras seleccionadas para la exposición estará abierta hasta el 13 de marzo, de 9 a 14 horas de lunes a viernes.
 • No es obligatorio el envío de las fotografías  finalistas
 • A partir del día 13 de marzo se podrá visitar el conjunto de las obras seleccionadas (115) en una galería virutual

Premis

El procediment per a la concessió dels premis es realitzarà d'acord amb els principis de publicitat transparència, concurrència, mèrit i capacitat.

El règim de concessió serà de concurrència competitiva.

El Jurat atorgarà els següents premis, que es concedisquen a l'empara d'aquesta convocatòria i s'imputaran a l'aplicació pressupostària corresponent a “Concurs de Fotografia DONES” del Pressupost Municipal 2023.

 • 1r Premi: 300 euros
 • 2n Premi: 200 euros
 • 3r Premi: 100 euros

Els premis no podran ser acumulatius. En cas que es done aquesta circumstància, passarà a ser premiat el següent finalista amb més puntuació.

Els premiats seran informats telefònicament i seguidament penjades les fotos en la pàgina web, així com l'acta del Jurat. Els guanyadors hauran de remetre al Departament de Serveis Socials, el Full de Manteniment de Tercers disponible en el web municipal com a requisit per a poder rebre el premi, així com autorització per a la comprovació  per part de l'entitat local d'estar al corrent amb el compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat social.

En cas que els participants siguen menors d'edat, aquest document el remetran a nom del seu representant legal.

El premi i la seua dotació és indivisible i estarà subjecte a la normativa fiscal vigent.

Els premis concedits es publicaran en la seu electrònica de l'Ajuntament de Peníscola i en la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS), conforme al que es preveu en l'article 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Tractament de les obres

L'Ajuntament es reserva el dret d'ús de les obres premiades fent constar sempre el nom de l'autor, sense que calga satisfer cap contraprestació pels drets d'aquestes obres. Les obres guanyadores quedaran en propietat de l'Ajuntament de Peníscola, el qual es reserva el dret de publicació. Les obres seleccionades quedaran en propietat de l'Ajuntament, si en el termini de 2 mesos no són reclamades per l'autor.

Observacions

El fet de participar en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases. Els casos no previstos seran resolts pel Jurat. Aquest Ajuntament vetllarà per les obres que es presenten a concurs, però no es fa responsable de la pèrdua o deterioració que puguen sofrir en el seu trasllat o exposició. L'organització es compromet a esmentar els noms dels autors.

Qualsevol dubte o incidència tècnica durant el procés d'inscripció en línia serà atesa a través del correu electrònic contacto@mundoarti.com.

La resolució dels premis  posarà fi a la via administrativa, i es podrà interposar contra aquesta, en el termini d'un mes, des de l'endemà a la notificació, recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan concedent, en els termes previstos en els articles 112 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà a la seua notificació, conforme al que es preveu en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Qualsevol dubte o incidència tècnica durant el procés d'inscripció en línia serà atesa a través del correu electrònic contacto@mundoarti.com.

 

 

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola