Serveis i ajudes socials

Protecció de dades

Les dades que faciliteu seran tractats per l'Ajuntament de Peníscola en qualitat de responsable de tractament, amb la finalitat de portar la gestió i atenció dels usuaris dels serveis i ajudes socials.

La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels poders públics o competències conferits o, en el seu cas, la necessitat de compliment d'una missió realitzada en interés públic.

Les dades de categoria especial (salut, violència de gènere, origen racial o ètnic, entre altres) que, en el vostre cas, poguera proporcionar, s'entendrà que l'Ajuntament de Peníscola està autoritzat, de manera explícita per al tractament.

Les dades seran incloses en la història social i seran conservades durant el termini de temps que establisca la normativa autonòmica. No obstant això, les dades podran ser conservades, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

Així mateix, informem que les vostres dades podran ser cedides o comunicades a les entitats públiques locals, autonòmiques o estatals, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquestes per a poder prestar la deguda atenció del servei sol·licitat, així com en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i seguiment d'aquest servei. En tot cas, les dades podran ser cedides o comunicades en els supòsits previstos, segons llei.

Podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, en el seu cas, oposició. A aquest efecte, haureu de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament (Servei d'Atenció Ciutadana – SAC), en la Seu Electrònica, o, en el seu cas, al nostre delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es.

Tratamiento de datos

Finalitat del tractament

Gestió de prestacions de serveis socials incloses dins del Catàleg de prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, així com altres prestacions exercides en l'àmbit de competències municipals.

En particular, es tracta de serveis com ara:

 • Mediació (adults i menors)
 • Servei d'ajuda a domicili (SAD)
 • Prestacions econòmiques individualitzades: despeses excepcionals en els quals concórreguen circumstàncies de greu o urgent necessitat social, així com despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars
 • Intervenció per a la prevenció i inserció social: persones o grups d'alt risc, com per exemple la Unitat de Prevenció comunitària de drogodependència amb atenció individual i de grup
 • Servei d'atenció a la dependència, en particular de les atribucions delegades per la Comunitat Autònoma d'acord amb el que s'estableix en la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.
 • Servei d'Atenció en l'Equip Específic d'Intervenció amb Infància i Adolescència (EEIIA)
 • Centre de dia per a menors
 • Habitatges per a situacions d'urgència.
 • Prevenció de situacions de desprotecció social i desarrelament familiar
 • Actuació davant situacions de desprotecció social i desarrelament familiar
 • Programa d'oci i temps lliure i estimulació cognitiva (Menors, persones amb diversitat funcional, majors, etc.)
 • Programa d'Intervenció familiar
 • Execució i seguiment de les diferents mesures judicials al mig obert, contemplades en la Llei orgànica 5/2000
 • Programa de treballs en beneficis de la comunitat
 • Tallers organitzats pel departament de Serveis Socials en diferents àmbits
 • Servei d'Atenció a immigrants
 • Programa d'atenció a persones afectades per una discapacitat intel·lectual
 • Programa d'absentisme escolar
 • Programa d'aula compartida
 • Violència filioparental
 • Transport adaptat

 

Termini de conservació

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservades, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

Detalls de la Base legitimadora
 • Article 6.1.a) RGPD l'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diverses finalitats específiques;

 • Article 6.1.c) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament;

 • Article 6.1.d) RGPD el tractament és necessari per a protegir interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona física;

 • Article 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractamentCategorías de datos personales

Categoria de dades personals

Dades de caràcter identificatiu

Nom i cognoms; DNI/NIF/NIE/Passaport; adreça (postal o electrònica); signatura; signatura electrònica; empremta digital; imatge; marca física; Núm. S. S.; targeta sanitària, telèfon (fix o mòbil).

Altres dades de caràcter personal

CARACTERÍSTIQUES PERSONALS: Dades d'estat civil; edat; dades de família; sexe; data de naixement; nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna

DADES DE CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS: Característiques d'allotjament, habitatge; situació militar; propietats, possessions; aficions i estil de vida; pertinència a clubs, associacions; llicències, permisos, autoritzacions

DADES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS: Formació; titulacions; historial d'estudiant; experiència professional; pertinença a col·legis o associacions professionals

DADES DE TRANSACCIONS: Béns i serveis subministrats per l'afectat; béns i serveis rebuts per l'afectat; transaccions financeres; compensacions/indemnitzacions.

DADES DETALL D'OCUPACIÓ: Cos/escala; categoria/grau; llocs de treball; dades no econòmiques de nòmina; historial del treballador.

DADES ECONOMICOFINANCERES I D'ASSEGURANCES: Ingressos, rendes; inversions, béns patrimonials; crèdits, préstecs, avals; dades bancàries; plans de pensions, jubilació; dades econòmiques de nòmina; dades deduccions impositives/imposades; assegurances; hipoteques; subsidis, beneficis; historial crèdits; targetes crèdit.

Categories especials de dades

Afiliació sindical

Conviccions religioses o filosòfiques;

Genètiques;

Ideologia o opinions polítiques;

Persones amb el risc d'exclusió social

Salut (diversitat funcional).

Vida i/o orientació sexual;

Víctima de violència de gènere.

Condemnes i delictes

Dades d'infraccions: naturalesa penal i administrativa

Orígens de dades personals

Col·lectius d'interessats

Familiars

Representants legals

Usuaris, individuals o col·lectius;

Comunicacions de dades

Categories de destinataris de comunicacions de dades

Òrgans judicials

Bancs, Caixes d'Estalvi i Caixes Rurals;

Forces i Cossos de Seguretat

Altres Entitats Financeres;

Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma

Altres òrgans de l'Administració de l'Estat

Altres òrgans de l'AdministracióLocal

Òrgans de la Unió Europea

Tribunal de Comptes o equivalent autonòmic

Transferències internacionals

No es preveuen transferències internacionals de dades.

Mesures de seguretat

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola