Concurs de Fotografia Dones 2022

L'Ajuntament  de Peníscola, a través de la Regidoria de Benestar Social, convoca un concurs de fotografia amb la finalitat de celebrar el Dia Internacional de la Dona Treballadora.

Bases del XVI Concurs de Fotografia Dones

Tema

Dona i medi ambient

Participants

Obert a tots aquells que ho desitgen. La participació suposa l'acceptació íntegra de les bases i l'acompliment dels requisits establerts en aquestes.

Requisits de les obres

Hauran d'ajustar-se a la temàtica de la convocatòria (Dona i medi ambient) i no podran haver sigut premiades en altres concursos

Les fotografies, en format 20x30, vertical o horitzontal, poden ser a color, blanc i negre o combinades

Les persones participants garanteixen que són titulars de les obres presentades, que no existeixen drets a tercers i que les fotografies s'han realitzat amb les condicions requerides per la LOPD (Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal) i es fan responsables d'això, exonerant l'Ajuntament de Peníscola de qualsevol mena de responsabilitat.

Nombre de fotografies a presentar

Cada participant podrà presentar el nombre de fotografies que considere. La inscripció serà gratuïta

Forma de presentació de les obres

En primer lloc, la inscripció es realitzarà mitjançant formulari en línia habilitat en www.mundoarti.com.

Les fotografies es presentaran en format JPG (màxim 5MB), sense identificació de l'autor amb la finalitat de garantir l'anonimat dels participants. Seguidament s'emplenarà la plica amb les dades personals (nom complet de l'autor, adreça, número de telèfon, etc.) i s'adjuntarà una fotocòpia de DNI.

En segon lloc i dins del termini de presentació de sol·licituds, s'ha d'enviar o presentar obligatòriament la sol·licitud segons model annex a les bases en el Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) situat en el (c/ Llandells núm. 5 12598 Peníscola, Castelló), en les Dependències dels Serveis Socials Municipals (c/ Llevant s/n), o en qualsevol dels llocs establerts en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si s'opta per presentar la sol·licitud a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Peníscola, el tràmit a efectuar és Concurs de Fotografia Dones.

Seran excloses del concurs aquelles obres presentades mitjançant formulari en línia que no hagueren aportat la sol·licitud abans del 18 de febrer de 2022.

Termini de presentació

El termini de presentació serà fins al 18 de febrer de 2022 a les 23.59 hores (Hora peninsular)

Jurat

  • El jurat estarà compost per:
  • Regidora de Benestar Social
  • Regidor de Cultura o persona en qui delegue
  • Treballadora Social ESB
  • Psicòloga EEIIA
  • De dos a quatre fotògrafs professionals
  • Dos alumnes/as de l'IES Alfred Ayza

En cas de no poder assistir algun dels membres del jurat, s'assignarà un suplent. El jurat no podrà procedir a la valoració de les obres si no es dóna l'assistència mínima d'almenys cinc membres.

El Jurat podrà deixar desert el concurs si ho considera oportú. En cas d'empat de diverses obres, es realitzarà una segona votació d'aquestes obres. Els membres del jurat hauran d'abstindre's quan concórrega alguna de les causes previstes en l'art. 23 de la Llei 40/2015.

Criteri per a resolució

Les obres presentades es valoraran en funció de criteris de qualitat fotogràfica, originalitat, en relació a la temàtica i composició de la imatge

Exposició

D'entre totes les fotografies presentades es realitzarà una selecció que formarà part de l'exposició en commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora. Únicament les persones seleccionades hauran de presentar la fotografia impresa en format 20 x 30 i muntada sobre cartolina rígida de 30 x 40. S'identificarà amb el títol de la fotografia escrita al dors. Les obres hauran de ser enviades en embalatge reutilitzable i rígid per a la seua seguretat i la de la seua posterior devolució. Les despeses de transport seran per compte del participant.

La recepció de les obres seleccionades per a l'exposició estarà oberta fins al 2 de març, de 9 a 14 hores de dilluns a divendres, i hauran de dirigir-se o entregar-se a la següent adreça: “XVI CONCURS FOTOGRAFIA DONES” Dependències dels Serveis Socials Municipals (c/ Llevant, s/n 12598 Peníscola, Castelló).

La decisió del concurs i informació relacionada amb l'exposició serà anunciada en el web municipal.

Premis

El jurat atorgarà els següents premis, que es concedeixen a l'empara d'aquesta convocatòria i s'imputaran a l'aplicació pressupostària corresponent a “Concurs de Fotografia DONES” del Pressupost Municipal 2022.

  • 1r Premi: 300 euros
  • 2n Premi: 200 euros
  • 3r Premi: 100 euros

Els premis no podran ser acumulatius. En el cas que es done aquesta circumstància, passarà a ser premiat el següent finalista amb més puntuació.

Les persones premiades seran informades telefònicament i seguidament penjades les fotos en la pàgina web, així com l'acta del jurat. Els guanyadors hauran de remetre al Departament de Serveis Socials, la Full de Manteniment de Tercers disponible en el Web municipal com a requisit per a poder rebre el premi. En cas que els participants siguen menors d'edat, aquest document el remetran a nom del seu representant legal.

Tractament de les obres

L'Ajuntament es reserva el dret d'ús de les obres premiades fent constar sempre el nom de l'autor, sense que calga satisfer cap contraprestació pels drets d'aquestes obres. Les obres guanyadores quedaran en propietat de l'Ajuntament de Peníscola, el qual es reserva el dret de publicació. Les obres seleccionades quedaran en propietat de l'Ajuntament, si en el termini de 2 mesos no són reclamades per l'autor.

Observacions

El fet de participar en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases. Els casos no previstos seran resolts pel Jurat. Aquest Ajuntament vetlarà per les obres que es presenten a concurs, però no es fa responsable de la pèrdua o deteriorament que puga patir en el trasllat o exposició. L'organització es compromet a mencionar els noms dels autors.

Qualsevol dubte o incidència tècnica durant el procés d'inscripció online serà atesa a través del correu electrònic contacto@mundoarti.com.

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola