Vot per correu des d’Espanya

Per a electors residents a Espanya i per a electors residents absents que viuen a l'estranger que es troben temporalment a Espanya

Vídeo explicatiu per a electors residents a Espanya:
Vídeo vot per correu CERA des d'Espanya:

Sol·licitud de vot

Els electors residents a Espanya i els electors que viuen a l'estranger i que es troben temporalment a Espanya poden sol·licitar el vot per correu del 16 d'abril al 30 de maig de 2024. Les formes possibles de sol·licitar el vot per correu són:

  • a) Per internet, amb certificat electrònic, en la pàgina web de Correus, https://www.correos.es/es/es/particulares/para-el-ciudadano/voto-por-correo
  • b) Personalment davant qualsevol oficina del Servei de Correus d'Espanya. L'interessat haurà d'exhibir davant el funcionari de Correus el seu Document Nacional d'Identitat o passaport, qui comprovarà la coincidència de la signatura. En cap cas s'admetrà fotocòpia d'aquests documents.
    En aquest cas de sol·licitud presencial té dues opcions:
    1. 1. Emplenar la sol·licitud en paper que hi ha en totes les oficines del Servei de Correus, signar-la i entregar-la al funcionari de correus cerciorar-se que aquest pose la data i segell de Correus corresponent.
    2. Accedir, sense necessitat de certificat electrònic, a l'adreça: https://sede.ine.gob.es/censoElectoralTramitesVxCWeb?cierre=0000467. Emplenar-hi la sol·licitud, imprimir-la per duplicat, signar-la i entregar-la en qualsevol l'oficina de Correus. Igual que el cas anterior ha de cerciorar-se que el funcionari de Correus posa la data i el segell corresponent en totes dues còpies. IMPORTANT: A diferència del tràmit assenyalat en l'apartat a), si no s'imprimeix la sol·licitud i es presenta en alguna oficina de Correus, no es tramitarà el vot per correu.

Enviament de documentació

La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral remetrà a l'elector, entre el 20 de maig i el 2 de juny per correu certificat, la documentació necessària perquè puga emetre el seu vot. Ho farà quan dispose de les paperetes de tots els partits que es presenten en la seua circumscripció. Per a això, cal esperar que es resolguen els possibles recursos d'impugnació de candidats. L'última data possible per a resoldre impugnacions és el 23 de maig.

Vot per correu

Rebuda la documentació, té de termini per a depositar el sobre amb el seu vot fins al 5 de juny de 2024, en els horaris habituals d'obertura de les oficines postals.

Per a les presents eleccions, l'Oficina del Cens Electoral sol·licita que el vot siga entregat pel mateix elector.

En cas de no poder acudir-hi personalment, l'elector podrà autoritzar una altra persona perquè ho faça en el seu lloc.

  • Aquest representant haurà de presentar per a això una autorització, una fotocòpia del document oficial acreditatiu de l'elector i el seu propi document oficial acreditatiu.
  • Per a facilitar aquesta gestió, Correus facilita a tots els electors autorització model.

Els electors que sol·liciten el vot per correu no poden votar personalment en la mesa electoral
Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola