Delegacions JGL

Les delegacions de l'alcalde en favor de la Junta de Govern Local, aprovades mitjançant Decret de Alcaldia núm. 1798, de 22 de juny de 2023, són les següents:

 • El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seua competència i rendir comptes; tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (art 21.1.f) Llei 7/85). Queden exceptuades de la delegació l'ordenació de pagaments pressupostaris i no pressupostaris, l'expedició d'ordres de pagament a justificar quan la competència siga d'Alcaldia, així com l'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació de les següents despeses pressupostàries:
 1. Retribucions del personal i assegurances socials.
 2. Indemnitzacions per raó del servei (RD 462/2022, de 24 de maig).
 3. Indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats.
 4. Certificacions d'obra i factures d'obres.
 5. Ajudes i prestacions socials.
 6. Exaccions d'altres Administracions Públiques.
 7. Costos judicials.
 8. Aranzels notarials i registrals.
 9. Amortitzacions de préstecs i despeses bancàries.
 10. Interessos de demora derivats de devolucions d'ingressos indeguts.
 • Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguen fixes i periòdiques; declaració de serveis prioritaris, així com l'autorització de l'assistència a cursos dels empleats municipals.
 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització (art. 21.1 j) Llei 7/85.
 • Sancionar les faltes de desobediència a l'autoritat de l'alcalde o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què aquesta facultat siga atribuïda a altres òrgans diferents de l'Alcaldia (art. 21.1 n) Llei 7/85.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan siga competent per a la seua contractació o concessió i estiguen previstos en el pressupost (art. 21.1 o) Llei 7/85.
 • L'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, en els termes definits en l'article 100.1 de la LCSP, no supere el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import  de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no supere el percentatge ni la quantia indicats (Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic).
 • L'atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials l'atribuïsquen expressament al Ple. (art. 21.1 q Llei 7/85). Queden exceptuades de la delegació l'atorgament de llicències d'obres menors definides com a tals per les ordenances juridicoadministratives del PGOU de Peníscola.
 • L'aprovació de convenis.
 • Execució d'avals en matèria urbanística i/o la seua devolució.
 • Les autoritzacions i concessions d'ocupació i/o utilització del domini públic.
 • L'aprovació del pla d'explotació de platges.
 • Sol·licitud de subvencions i atorgament de subvencions nominatives, i aprovació de bases i programes socials.
 • Compareixença i representació en procediments judicials.
 • Incoació i resolució d'expedients sancionadors en matèria de protecció de la convivència ciutadana.
 • Inscripció en el Llibre d'Associacions Veïnals i gestió d'aquest.
Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola