Delegacions JGL

Les delegacions de l’alcalde a favor de la Junta de Govern Local, aprovades mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 1668, de 17 de juny de 2019, són les següents:

 • Desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seua competència, ordenar pagaments i retre comptes; tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (art. 21.1 f) Ley 7/85).
 • Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguen fixes i periòdiques; declaració de serveis prioritaris, així com l’autorització de l’assistència a cursos dels empleats municipals.
 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització (art. 21.1 j) Llei 7/85.
 • Sancionar les faltes de desobediència a l’autoritat de l’alcalde o per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat estiga atribuïda a altres òrgans diferents de l’Alcaldia (art. 21.1 n) Llei 7/85.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan siga competent per a la contractació o concessió i estiguen previstos en el pressupost (art. 21.1 o) Llei 7/85.
 • L’adquisició de béns i drets quan el valor no supere el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 d’euros, així com l’alienació del patrimoni que no supere el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:
 1. La de béns immobles, sempre que estiga prevista en el pressupost
 2. La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no es trobe prevista en el pressupost (Disposició Addicional Segona Llei 30/2007).
 3. L’atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribuïsquen expressament al Ple (art. 21.1 q) Llei 7/85.
 4. L’aprovació de convenis.
 5. Execució d’avals en matèria urbanística o devolució.
 6. Les autoritzacions i concessions d’ocupació o utilització del domini públic.
 7. L’aprovació del pla d’explotació de platges.
 8. L’aprovació d’ajudes i prestacions socials.
 9. Sol·licitud de subvencions i atorgament de subvencions nominatives, i aprovació de bases i programes socials.
 10. Compareixença i representació en procediments judicials.
 11. Incoació i resolució d’expedients sancionadors en matèria de protecció de la convivència ciutadana.
 12. Inscripció en el Llibre d’Associacions Veïnals i gestió d’aquest.

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola