Retribucions

Retribucions i indemnitzacions membres corporació

Retribucions dedicació exclusiva

L'Alcaldia s'exercirà en règim de dedicació exclusiva, i percebrà la quanitat de 3.411,38 euros mensuals, més dues pagues extraordinàries de la mateixa quantia.

Retribucions dedicació parcial

S'exerciran en règim de dedicació parcial, amb un temps de dedicació mínim de 35 hores setmanals, i percebran la quantitat de 1.946 euros mensuals bruts, més dues pagues extraordinàries de la mateixa quantia les següents delegacions:

 • Delegació de l'Àrea de Turisme, Emprenedoria, Formació, Platges, Mercats, Comerç, Ocupació, Modernització, Destinació Turisme Intel·ligent i Transparència
 • Delegació de l'Àrea de Sanitat, Benestar Social, Assumptes Socials, Dona, Igualtat, Violència de Gènere i Xarxa Salut.
 • Delegació de Personal, d'Hisenda, Contractació i Esports.
 • Delegació de l'Àrea d'Urbanisme, Urbanitzacions, Obres Cementeri, Patrimoni, Serveis, Mobilitat i Accesibilitat.
 • Delegació de Cultura, Festes, Joventut, Participació Ciutadana i Educació.
 • Delegació d'Agricultura, Pesca, Medi Ambient i Sostenibilitat i Nucli Antic (Ple de 15 de juliol de 2021)
Membres que exerceixen càrrecs amb dedicació parcial o exclusiva
 • Seran donats d'alta en la Seguretat Social i l'Ajuntament assumeix el pagament de les quotes empresarials que hi corresponguen.
 • La retribució serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec a pressupostos de les administracions públiques i dels ens, organismes i empreses que en depenguen.

Retribucions sense dedicació parcial o exclusiva

Els membres de la corporació que no tinguen dedicació parcial o exclusiva percebran per la concurrència efectiva a les sessions de:

 • Ple de l'Ajuntament: 320 euros per sessió
 • Junta de Govern: 350 euros per sessió
 • Comissions informatives: 320 euros per sessió

Cobraran les mateixes retribucions quan concórreguen a òrgans col·legiats, dels quals no en formen part, per informar sobre assumptes la competència dels quals els haja sigut delegada.

Les quantitats indicades anteriorment experimentaran anualment, durant la legislatura, el mateix percentatge d'increment que el que s'establisca de forma globar per al personal al servei del sector públic en els Pressupostos Generals de l'Estat cada any.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola