Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat de caràcter municipal que dirigeix l’administració de l’Ajuntament sota la presidència de l’alcalde. La Junta de Govern Local està composta per l’alcalde i els regidors, que són designats i cessats lliurement per l’alcalde.

La seua funció és l’assistència al màxim representant de l’Ajuntament en l’exercici de les seues funcions i exercir les competències que li siguen delegades per l’alcalde o el Ple, o aquelles que li atribuïsca específicament la Llei. Aquesta Junta de Govern Local actua per a aconseguir una major agilitat en l’actuació tant del Ple com de l’alcalde.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peníscola celebra les seues sessions amb una periodicitat setmanal, tots els dijous no festius de l’any, en les dependències de la casa consistorial. En sessió extraordinària poden reunir-se quan l’alcalde la convoque.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peníscola està configurada pels membres que a continuació es relacionen:

Alcalde president:

Sr. Andrés Martínez Castellá

Tinents d’alcalde:

Sr. José Romualdo Forner Simó, primer tinent d'alcalde

Sra. Mª Jesús Albiol Roca, segona tinenta d'alcalde

Sra. Raquel París Marín, tercera tinenta d'alcalde

Sr. Alfonso López Ojea, quart tinent d'alcalde

Als tinents d'alcalde els correspon substituir l'alcalde en la totalitat de les funcions i per l'ordre de nomentament en els casos d'absència, malaltia o impediment que l'impossibiliten per a l'exercici de les seues atribucions.


 

 

 

 

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola