Retorn voluntari

Enllaços relacionats

Programa de retorn voluntari

Possibilitat de retornar aquelles persones estrangeres que manifesten el desig de tornar al seu país i que complisquen els requisits establerts, a través de les següents modalitats:

Retorn voluntari assistit i reintegració amb especial atenció a persones vulnerables

Nacionals de tercers països que:

  • No hagen rebut una sol·licitud definitiva denegatòria en relació amb la seua sol·licitud d'estada, residència legal i/o protecció internacional en un estat membre.
  • Disfruten de dret d'estada de residència legal i/o protecció internacional i opten pel retorn voluntari.
  • Que es troben presents en un estat membre i no complisquen o hagen deixat de complir les condicions d'entrada i/o estada en un estat. Inclosos els nacionals de tercers països l'expulsió dels quals s'haja ajornat.
Ajuda complementària a l'abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació a treballadors estrangers extracomunitaris que retornen de forma voluntària al seu país de procedència

Nacionals de tercers països que es troben en qualssevol de les categories anteriorment esmentades i que, a més, tinguen reconegut l'abonament de la prestació per desocupació en la modalitat sobre abonament acumulat i anticipat de la prestació per atur a treballadors estrangers extracomunitaris sense doble nacionalitat (si alguna d'elles és espanyola o comunitària) que retornen voluntariàment als seus països de procedència i que complisquen amb els requisits establerts en l'article 2 del Reial Decret Llei 4/2008.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola