Vot per correu d'electors temporalment en l'estranger (ERTA)

Termini sol·licitud fins al 24 de juny

Qui pot utilitzar el procediment de votació dels electors temporalment a l'estranger?

Podran votar mitjançant aquest procediment els electors que es troben temporalment fora del territori nacional una vegada efectuada la convocatòria de les eleccions, que prevegen romandre en aquesta situació fins al dia de la votació i que figuren inscrits en el registre de Matrícula Consular com a no residents.

La sol·licitud i la inscripció en el registre de Matrícula Consular poden realitzar-se en un mateix acte

Una vegada realitzada la sol·licitud del vot per correu, de resultar acceptada, no podrà votar personalment.

Procediment per a votar per correu

1. Sol·licitud

Poden descarregar la sol·licitud per a votar per correu en l'enllaç.

 • La sol·licitud s'ha de formular personalment pels interessats.
 • La sol·licitud haurà de d'adreçar-se a la Delegació de l'Oficina del Cens Electoral de la província on l'elector figura inscrit en el cens electoral.
2. Lloc de presentació
 • La sol·licitud emplenada i signada ha de #entregar personalment en l'Oficina Consular de Carrera o Secció Consular d'Ambaixada. El funcionari consular exigirà a l'elector la seua identificació mitjançant l'exhibició del seu document d'identitat o passaport, verificant la seua inscripció en el Registre de Matrícula Consular com a no resident, així com la coincidència de la signatura.
 • L'Oficina Consular de Carrera o Secció Consular d'Ambaixada remetrà la sol·licitud de manera immediata a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent.
3. Termini per a sol·licitar el vot per correu
 • Es pot sol·licitar a partir de la data de convocatòria i fins al 24 de juny
 • No obstant això, si vosté pensa exercir el seu dret de vot per correu, no espere a última hora. Formule la sol·licitud com més prompte, millor.
4. Enviament de la documentació per al vot per correu
 • La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent iniciarà l'enviament de la documentació electoral el dia 3 de juliol. L'enviament es farà al domicili indicat per Vosté en la sol·licitud i al seu nom.
 • L'avís acreditatiu de la recepció de la documentació esmentada haurà de ser signat personalment per l'interessat, prèvia acreditació de la seua identitat.
 • La documentació que rebrà és la següent:
 1. Una papereta de cadascuna de les formacions polítiques que es presenten a cadascun dels processos convocats.
 2. Un sobre o sobres de votació.
 3. El certificat d'inscripció en el cens.
 4. Un sobre en el qual figurarà l'adreça de la Mesa on li correspondria votar.
 5. Un full explicatiu.
5. Termini per a la remissió del vot per correu

El vot ha de remetre's per correu certificat del 27 de juny al 19 de juliol.

Una vegada que haja triat per a cada procés la papereta de vot, la introduirà en el sobre de votació corresponent (o no inclourà papereta si desitja votar en blanc) i el tancarà. Inclourà el sobre o sobres de votació i el certificat d'inscripció en el cens en el sobre dirigit a la Mesa i el remetrà per correu certificat en tot cas no més tard del 19 de juliol.

Correus entregarà en les Meses electorals la correspondència que puga rebre's fins a les vint hores del dia de la votació. Els sobres rebuts després de les vint hores es remetran a la Junta Electoral de Zona i es destruiran

 

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola