Vot per correu des d’Espanya

Termini sol·licitud fins al 18 de maig

Vídeo explicatiu del vot per correu

Qui pot votar per correu?

 • Els electors que prevegen que en la data de la votació no estaran en la localitat on els correspon exercir el seu dret al vot.
 • Els electors residents a l’estranger que estiguen temporalment a Espanya, poden sol·licitar l’enviament de la documentació per al vot per correu a un domicili a Espanya, per a la qual cosa han d’omplir la sol·licitud de vot per correu i anotar una “x” en l’apartat “Resident a l’estranger”.
 • També poden votar per correu els electors que, per malaltia o incapacitat física, no poden personar-se al lloc de la votació.

Una vegada realitzada la sol·licitud del vot per correu, si resulta acceptada, no podrà votar personalment.

No poden usar aquesta modalitat

No pot ser sol·licitat pels electors residents a Espanya que es troben temporalment a l'estranger, ni pels electors residents a l'estranger que el sol·liciten des del seu país de residència.

Procediment per a votar per correu

1. Sol·licitud

Podeu descarregar la sol·licitud per a votar per correu en la zona de descàrregues  i en l'enllaç

 • La sol·licitud s’ha de formular personalment pels interessats.
 • La sol·licitud i el sobre de remissió hauran de dirigir-se a la província on figura inscrit en el cens electoral.
 • En cas de malaltia o incapacitat (l’existència de la qual s’haurà d’acreditar per mitjà de certificat mèdic oficial) la sol·licitud pot ser efectuada en nom de l’elector per una persona autoritzada notarialment o consularment, per mitjà de document que s’estendrà individualment en relació amb cada elector i sense que s’hi puguen incloure diversos electors, ni una mateixa persona representar més d’un elector (aquests documents són gratuïts per a l’elector). En aquests casos la sol·licitud haurà de ser firmada pel representant. El certificat mèdic i l’autorització s’hauran d’incloure en el sobre de remissió junt amb la sol·licitud.
 • Tambié es pot fer el tràmit de sol·licitud de vot per correu electrònicament en: el web de Correos. Per a això, cal tindre un DNI electrònic o un certificat digital vàlid
2. Lloc de presentació
 • La sol·licitud omplida i firmada, haurà de ser presentada en qualsevol oficina de Correus d’Espanya. L’empleat encarregat de rebre-la demanarà a l’interessat l’exhibició del document nacional d’identitat, passaport o carnet de conduir (ja que inclouen fotografia del titular i signatura) i comprovarà la coincidència de la firma. No se n’admetrà en cap cas una fotocòpia.
 • No serà vàlid l’enviament per correu ordinari.
3. Termini per a sol·licitar el vot per correu
 • Es pot sol·licitar a partir de la data de convocatòria i fins al desé dia anterior al de la votació (18 de maig)
 • No obstant això, si vosté pensa exercir el seu dret de vot per correu, no espere a última hora. Formule la sol·licitud com més prompte millor.
4. Enviament de la documentació per al vot per correu
 • La delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent realitzarà els enviaments de la documentació necessària per al vot per correu a partir del dia 8 de maig. L’enviament es farà al domicili indicat per vosté en la sol·licitud i al seu nom.
 • L’avís acreditatiu de la recepció de l’esmentada documentació haurà de ser firmat personalment per l’interessat, amb acreditació prèvia de la seua identitat. Si no es trobara al seu domicili, haurà d’anar personalment a recollir-la a l’Oficina de Correus corresponent.
 • La documentació que rebrà és la següent:
 1. Una papereta de cadascuna de les formacions polítiques que es presenten a cadascun dels processos convocats.
 2. Un sobre o sobres de votació.
 3. El certificat d’inscripció en el cens.
 4. Un sobre en el qual figurarà l’adreça de la Mesa on li correspondria votar.
 5. Un full explicatiu.
5. Termini per a la remissió del vot per correu

El vot ha de remetre’s per correu certificat no més tard del dia 24 de maig.

Una vegada que haja triat la papereta de vot per a cada procés, la introduirà en el sobre de votació corresponent (o no inclourà papereta si desitja votar en blanc) i ho tancarà. Inclourà el sobre o sobres de votació i el certificat d’inscripció en el cens en el sobre dirigit a la Mesa i el remetrà per correu certificat en tot cas no més tard del 24 de maig

Correus entregarà en les Meses electorals la correspondència que puga rebre’s fins a les vint hores del dia de la votació. Els sobres rebuts després de les vint hores es remetran a la Junta Electoral de Zona i es destruiran.

 

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola