Hisenda i tributs. Gestió i recaptació tributària

Protecció de dades

Les dades que heu facilitat seran tractades per l'Ajuntament de Peníscola en qualitat de responsable de tractament, amb la finalitat de portar la gestió administrativa dels assumptes de Gestió i Recaptació Tributària en l'exercici de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències i, en particular, per a l'atenció de sol·licitud que heu presentat.

La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels poders públics o competències conferits o, en el seu cas, la necessitat de compliment d'una missió realitzada en interés públic.

Les dades seran conservades durant el termini de temps que estiga vigent l'expedient administratiu o, en el seu cas, pel temps de resolució d'un procediment contenciós administratiu derivat. No obstant això, les dades podran ser conservades, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

Les dades no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquestes per a poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, en el seu cas, oposició. A aquest efecte, haureu de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament (Servei d'Atenció Ciutadana – SAC), en la Seu Electrònica, o, en el seu cas, al nostre delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Tractament de les dades

Finalitat del tractament

Gestió de la hisenda pública i administració tributària [Gestió, recaptació, liquidació i inspecció tributs propis i de participacions en tributs estat i comunitats autònomes, així com gestió i recaptació restants ingressos dret públic com a prestacions patrimonials no tributaris, preus públics].

Termini de conservació

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.  Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

Detalls de la Base legitimadora
  • Article 6.1.c) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament (Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local; Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladores de les Hisendes Locals)
  • Article 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
Categories de dades personals

Dades de caràcter identificatiu

Nom i cognoms; DNI/NIF/NIE/Passaport; adreça (postal o electrònica); signatura; signatura electrònica; empremta digital; imatge; marca física; Núm. S. S.; targeta sanitària, telèfon (fix o mòbil).

Altres dades de caràcter personal

CARACTERÍSTIQUES PERSONALS: Dades d'estat civil; edat; dades de família; sexe; data de naixement; nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna

CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS: Característiques d'allotjament, habitatge; situació militar; propietats, possessions; aficions i estil de vida; pertinència a clubs, associacions; llicències, permisos, autoritzacions.

DADES DE TRANSACCIONS: Béns i serveis subministrats per l'afectat; béns i serveis rebuts per l'afectat; transaccions financeres; compensacions/indemnitzacions.

DADES D'INFORMACIÓ COMERCIAL: Activitats i negocis; creacions artístiques, literàries, científiques o tècniques; llicències comercials; subscripcions a publicacions/mitjans de comunicació.Crèdits, préstecs, avales

DADES ECONOMICOFINANCERES I D'ASSEGURANCES: Ingressos, rendes; inversions, béns patrimonials; crèdits, préstecs, avals; dades bancàries; plans de pensions, jubilació; dades econòmiques de nòmina; dades deduccions impositives/imposades; assegurances; hipoteques; subsidis, beneficis; historial crèdits; targetes crèdit.

Categories especials de dades

Persones amb el risc d'exclusió social

Salut

Víctima de violència de gènere

Condemnes i delictes

Administrativa

Orígens de dades personals

Col·lectius d'interessats

Contribuents o subjectes obligats

Representant legal

Comunicacions de dades

Categories de destinataris de comunicacions de dades

Bancs, Caixes d'Estalvi i Caixes Rurals

Altres Entitats Financeres

Altres òrgans de l'Administració Local

Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma

Altres òrgans de l'Administració de l'Estat

Tribunal de Comptes o equivalent autonòmic

Òrgans judicials

Transferències internacionals

No es preveuen transferències internacionals de dades.

Mesures de seguretat

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola