Gestió econòmica i financera

Protecció de dades

Les dades són tractades per l'Ajuntament de Peníscola en qualitat de responsable del tractament. La finalitat del tractament és portar la gestió econòmica, comptable i fiscal, en virtut de la relació comercial o contractual que manté amb l'Ajuntament.

El termini de conservació serà pel temps que puga ser requerida per l'autoritat pública competent. Les dades podran ser cedides o comunicades a entitats bancàries, Agència Tributària, Jutjats o Tribunals.

Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, si s'escau, oposició. A aquest efecte, haureu de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament (Servei d'Atenció Ciutadana – SAC), en la Seu Electrònica, o, si escau, al nostre delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es.

Si considereu vulnerat el vostre dret podeu interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Tractament de les dades

Finalitat del tractament

Gestió comptable dels capítols de despesa i ingressos derivats de l'execució del pressupost i caixa fixa, així com la imputació comptable, facturació, fiscalització o intervenció dels comptes.

Termini de conservació

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. Les dades econòmiques d'aquesta activitat de tractament es conservaran a l'empara del que es disposa en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Detalls de la Base legitimadora
 • Article 6.1.c) Tractament necessari per a l'acompliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 • Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.
 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
 • Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
 • Pla General de Comptabilitat Pública en relació amb la Disposició Final Primera de la Llei 16/2007, de 4 de juliol.
 • Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Llei 40/2005, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Categories de dades personals

Dades de caràcter identificatiu

Nom i cognoms; DNI/NIF/NIE/Passaport; adreça (postal o electrònica); signatura; signatura electrònica; empremta digital; imatge; marca física; Núm. S. S.; targeta sanitària, telèfon (fix o mòbil).

Altres dades de caràcter personal

CARACTERÍSTIQUES PERSONALS: Dades d'estat civil; edat; dades de família; sexe; data de naixement; nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna

DADES DE TRANSACCIONS: Béns i serveis subministrats per l'afectat; béns i serveis rebuts per l'afectat; transaccions financeres; compensacions/indemnitzacions.

DADES ECONOMICOFINANCERES I D'ASSEGURANCES: Ingressos, rendes; inversions, béns patrimonials; crèdits, préstecs, avals; dades bancàries; plans de pensions, jubilació; dades econòmiques de nòmina; dades deduccions impositives/imposades; assegurances; hipoteques; subsidis, beneficis; historial crèdits; targetes crèdit.

Orígens de dades personals

Col·lectius d'interessats

Creditors

Beneficiaris d'ajudes o subvenciones

Empleats públics

Proveïdors

Comunicacions de dades

Categories de destinataris de comunicacions de dades

Hisenda Pública i Administració Tributària; autonòmic

Bancs, Caixes d'Estalvi i Caixes Rurals

Altres Entitats Financeres

Tribunal de Comptes o homòleg

Transferències internacionals

No es preveuen transferències internacionals de dades.

Mesures de seguretat

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola