Execució d'obres a l'estiu

Informació

L'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica vigent regula l'execució d'obres durant el període estival i estableix unes condicions que han de complir totes les obres que s'hi estiguen executant en el terme municipal de Peníscola.

Període estival

El període estival, en allò que respecta a l'execució d'obres, s'estableix entre l'1 de juliol i l'1 d'octubre.

Regulació

* Durant tot l'any està prohibit realitzar treballs que puguen transmetre sorolls a l'exterior de l'obra:

 • En zona residencial.
 • En horari nocturn (de 22.00 h a 08.00 h).
 • Dissabtes a partir de les 13.00 hores.
 • Diumenges i festius tot el dia.

* Durant el període estival està prohibit, en qualsevol cas, la realització de les següents obres:

 • Moviments de terres.
 • Excavacions i desmunts.
 • Estructures i encofrats de qualsevol classe.
 • fonamentacions de qualsevol tipus.
 • Instal·lacions de bastides o grues.
 • Treballs d'enderroc i demolició.
 • Rebliments i compactacions de terres.
 • Transport de terres o runes a abocadors.
 • Qualsevol altre tipus d'obra que produïsca molèsties greus al veïnat, independentment que el tipus d'obra estiga inclós o no en els apartats anteriors.
 • Tancaments totals o parcials de carrers.

La resta d'obres no compreses en la relació anterior, que disposen de la preceptiva llicència municipal, i sempre que no generen molèsties al veïnat, hauran d'adequar l'horari a les franges següents:

 • Període estival: de 10 a 14 hores i de 16 a 21 hores.
 • Resta de l'any: de 8 a 20 hores.

Per a una informació més completa podeu descarregar-vos l'ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola