Contracte subministrament mobiliari SAC

Ac. JGL adjudicació definitiva contracte mobiliari SAC

Per Acord de la Junta de Govern Local de data 3 de juny de 2010 es va adjudicar provisionalment el contracte de Submbinistrament, muntatge i instal·lació del mobiliari i altres elements per a l'oficina municipal de Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)" a la mercantil MIRTON ARMARIOS, SL, per ser la proposta efectuada per la Mesa de Contractació, considerant-la l'oferta econòmicament més avantatjosa de totes les presentades, pel preu de 32.213,87 €, IVA (16%) inclòs, conforme a la proposta formulada, al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques.

Per Acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2010 es va adjudicar definitivament el contracte de subministrament, muntatge i instal·lació del mobiliari i altres elements per a l'Oficina Municipal del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a la mercantil MIRTON ARMARIOS, SL pel preu de 32.213,87 €, IVA inclòs (16%), conforme a la proposta formulada, al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tèniques.

Aquests documents podeu descarregar-los en la zona de descàrregues o clicant l'enllaç.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola