Contracte assegurança resp. civil i patrimonial

Acord JGL adjudicació definitiva contractes assegurances

La Junta de Govern Local en sessió celebrada l'1 d'abril de 2010 va acordar la iniciació del corresponent expedient de contractació de responsabilitat civil per a l'Ajuntament de Peníscola i d'assegurances de danys per als edificis municipals, per tramitació ordinària.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 3 de juny de 2010 va aprovar l'expedient de contractació núm. 13/2010 i va disposar l'obertura del procediment d'adjudicació -per tramitació ordinària, procediment obert i tenint en compte diversos criteris d'adjudicació per a seleccionar l'oferta econòmicament més avantatjosa-per a la tramitació de l'assegurança de responsabilitat civil de l'assegurança de danys patrimonials de l'Ajuntament de Peníscola.

En aquesta mateixa sessió es va aprovar el  Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir la contractació del contracte privat de serveis.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 29 de juliol de 2010 va adjudicar provisionalment el contracte de l'Assegurança de Responsabilitat Civil (Lot núm. 1) i de l'Asseguranya de danys patrimonials dels edificis municiipals (Lot núm. 2) a la Companyia Asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA, per ser la proposta efectuada per la Mesa de Contractació, ja que va considerar les seues proposicions les ofertes econòmicament més avantatjoses de totes les presentades.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 26 d'agost de 2010 va adjudicar definitivament el contracte de l'Assegurança de Responsabilitat Civil ( Lot núm. 1) i de l'Assegurança de Danys Patrimonials dels Edificis Municipals (Lot núm. 2) a la Companyia Asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA, d'acord amb la proposta formulada per la Companyia i al Plec de Clàusules Economicoadministratives Particulars, amb les següents condicions:

Lot núm. 1 (Responsabilitat Civil):
- prima anual: 14.636,50 €
- límits mínims indemnitzacions:
sinistre: 1.800.000 €
any: 2.500.000 €
sublímit víctica: 350.000 €
- franquícia per danys materials: 250 €

Lot núm. 2 (danys patrimonials):
- prima anual: 6.294,76 €
- modalitat: tot risc
- franquícia: 1.000 €, excepte per a robatori, que no hi haurà franquícia

Els documents poden descarregar-se en la zona de descàrregues o en l'enllaç.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola