Contracte d'obres suburbà fase III

Descarga de documentos

Acord JGL adjudicació definitva contracte suburbà fase III

La Junta de Govern en sessió celebrada el 29 de juliol de 2010 va aprovar l'expedient del procediment d'adjudicació número 18/2010 i va disposar l'obertura del procedimetn d'adjudicació -per tramitació ordinària, procediment obert i tenint en compte un únic criteri d'adjudicació per a seleccionar l'oferta econòmicament més avantatjosa- del contracte d'obres de Substitució de les xarxes municipals de proveïment d'aigua, sanejament, drenatge, enllumenat públic, pavimentació i dotació de mobiliari urbà al C/ Ullal de l'Estany i plaça d'Illueca.

En aquesta mateixa sessió es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives que ha de regir la contractació de l'obra.

Aquest expedient consta de la següent documentació: Projecte, Pla de Gestió RCD, Estudi de Seguretat i Salut, compost per Memòria, Plec de condicions tècniques, Medicions i Pressupost i Fitxes(Normes, Senyalització, Manutenció de càrregues, Maquinària de transport i Mitjans auxiliars, Protecció individual, Protecció col·lectiva, Proteccions elèctriques i Instal·lacions provisionals), i Estudi de vials.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 30 de setembre de 2010 va adjudicar provisionalment el contracte d'obres de Substitució de les xarxes municipals de proveïment d'aigua, sanejament, drenatge, enllumenat públic, pavimentació i dotació de mobiliari urbà al C/ de l'Ullal de l'Estany i plaça d'Illueca a la mercantil GRUPO BERTOLÍN, SA, per ser la proposta efectuada per la Mesa de Contractació, la qual va ser considerada l'oferta econòmicament més avantatjosa de totes les presentades, pel preu de 608.096,62 €, més 109.457,39 € del 18% d'IVA, d'acord amb la proposta formulada al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Projecte d'Obres.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 27 d'octubre de 2010 va adjudicar definitivament el contracte d'obres de Substitució de les xarxes municipals de proveïment d'aigua, sanejament, drenatge, enllumenat públic, pavimentació i dotació de mobiliari urbà al C/ de l'Ullal de l'Estany i plaça d'Illueca, a la mercantil GRUPO BERTOLÍN, SAU pel preu de 608.096,62 €, més 109.457,39 € del 18% d'IVA, d'acord amb la proposta formulada, al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Projecte d'Obres.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola