Contracte aire condicionat SAC

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 10 de març de 2010 va adjudicar el contracte menor d'obres d'instal·lació de climatització en l'oficina de "Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)" a la mercantil SEBASTIÁN BAYARRI INSTALACIONES, SL, per ser la proposta efectuada per la Mesa de Contractació, considerant-la l'oferta econòmicament més avantatjosa de totes les presentades, pel preu de 21.000 €, IVA del 16% inclòs. Haurà de realitzar els treballs d'acord amb la Memòria aprovada, en el termini de 50 dies hàbils, comptadors des del dia de l'adjudicació.

L'expedient està compost, a més, per la Memòria.

Podeu trobar els documents en la zona de descàrregues o clicant en l'enllaç.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola