Contracte d'obres xarxa sense cable

Descarga de documentos

Acuerdo Junta de Govern Local adjudicació definitia contracte d'obres xarxa sense cable

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 12 d'agost de 2010 va aprovar l'expedient de Contractació núm. 4/2010 i va disposar l'obertura del procediment d'adjudicació -per tramitació urgent, procediment negociat sense publicitat i tenint en compte diversos criteris d'adjudicació per seleccionar l'oferta econòmicament més avantatjosa- del contracte d'obres d'Instal·lació d'una xarxa municipal de comunicacions sense cable per al municipi de Peníscola.

En aquesta mateixa sessió es va aprovar l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir la contractació de les obres esmentades.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 27 d'octubre de 2010 va adjudicar provisionalment el contracte d'obres d'Instal·lació d'una xarxa municipal de comunicacions sense cable per al municipi de Peníscola a la mercantil NOVATEL DIGITAL, SL, per ser la proposta efectuada per la Mesa de Contractació, la qual va ser considerada l'oferta econòmicament més avantatjosa de totes les presentades, pel preu de 67.534,81 €, IVA exclòs, d'acord amb la proposta formulada, al Plec de Clàusules Administratives Particulars i a la Memòria Valorada.

La Junta de Gvern Local en sessió celebrada el 25 de novembre de 2010 va elevar a definitiva l'adjudicació del contracte d'obres d'Instal·lació d'una xarxa municipal de comunicacions sense cable per al municipi de Peníscola a la mercantil NOVATEL DIGITAL, S.L. pel peru de 79.691,07 €, IVA del 18% inclòs, conforme a la proposta formulada, al Plec de Clàusules Administratives Particulars i a la Memòria Valorada.

Conforme a la proposta, l'obra s'executarà en 44 dies hàbils, el total de dies efectius per a executar l'obra a efectes de volum de mà d'obra seran 140,80 dies, i l'obra s'assigna a personal propi de l'empresa (un enginyer, dos informàtics i dos oficials instal·ladors de primera), la garantia i manteniment de la instàl·lació serà per un període de 36 mesos i el temps de resposta des de l'avís per part de l'Ajuntament davant qualsevol avaria, fins l'arribada al punt avariat del tècnic competent del contractista serà de dues hores, així mateix, es tindrà en estoc l'estació base Bridge 300 Mbps 5 GHz i les dues unitats de subscriptor Wimax Albentia CPE-LC20 indicades en el Plec administratiu.

De la mateixa manera, la mercantil haurà de complir amb la qualitat dels equips indicada en l'oferta i executar les millores que s'hi indiquen.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola