Contracte reforma i explotació aparcament

Descarga de documentos

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 17 de març de 2011 va aprovar l'expedient de Contractació núm. 10/2010 i va disposar l'obertura del procediment d'adjudicació per tramitació ordinària, procediment obert i tenint en compte diversos criteris d'adjudicació per seleccionar l'oferta econòmicament més avantatjosa- del contracte de gestió del servei públic d'aparcament, en la modalitat de concessió, amb obra de reforma.

En aquesta mateixa sessió es va aprovar el Plec de Prescripcions Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir la contractació de la gestió del servei públic.

La Junta de Govern, en sessió celebrada el 21 de juliol de 2011, va adjudicar el contracte de gestió de servei públic amb obres per a la reforma i explotació de l'aparcament subterrani situat al passeig marítim de Peníscola, a la mercantil EMPARK, S.A. per un cànon anual de 71.000 €, (resultant un cànon total d'1.775.000 €), dels quals se n'anticipen un 12% (213.000 €). Han de mantindre obert l'aparcament durant tot l'any, i han d'executar les obres en el termini de sis mesos, d'octubre a abril de 2012, d'acord amb l'Avantprojecte d'obres de remodelació de l'aparcament presentat i ajustant-se al Plec de Prescripcions Tècniques i al Plec de Clàusules Administratives Particulars i s'han d'ajustar també a les tarifes i preus d'abonaments indicats d'acord amb l'Avantprojecte d'Explotació de l'aparament, conforme a la proposta formulada, al Plec de Prescripcions Tècniques, al Plec de Clàusules Administratives Particulars i a la Memòria Valorada.

Amb data 22 de juliols de 2011 es va firmar el contracte entre l'Ajuntament de Peníscola i la mercantil Empark Aparcamientos y Servicios, SA, per a la reforma i explotació de l'aparcament subterrani situat al passeig marítim de Peníscola per un import d'1.775.000 € (cànon anual 71.000 € per 25 anys), amb l'obligació d'executar les obres en el període d'octubre a abril de 2012 i que va ser adjudicat per la Junta de Govern Local en data 21 de juliol de 2011.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola