Autoritzacions per a explotació platges vacants

Descarga de documentos

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 14 d'abril de 2011 va aprovar l'expedient de Contractació núm. 11/2011 i va disposar l'obertura del procediment d'adjudicació -per tramitació ordinària, procediment obert i tenint en compte un únic criteri d'adjudicació, el cànon, per seleccionar l'oferta econòmicament més avantatjosa- del conctracte d'"Explocació dels serveis de temporada de la platja Nord de Peníscola, vacants en la licitació de 2008”.

En aquesta mateixa sessió es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i els plànols que el componen, que ha de regir el procediment.

Publicat l'anunci en el BOP de data 28/04/11. Acabament del termini de presentació d'ofertes el 13/05/11.

L'obertura pública del sobre 2 es durà a terme el dia 20 de maig a les 13.00 h en la Sala de Premsa de l'Ajuntament.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 7 de juliol de 2011 va adjudicar el contracte l'Explotació dels serveis de temporada de la platja Nord de Peníscola, cacant en la licitació de 2008" a:

Sr. Abdelouahid El Bouchibi per a l'explotació del lloc 11-12, situat enfront de la Torre Irta, per un cànon per a la temporada 2011 de 15.00 €, Sr. Boudjella Hamza per a l'explotació del lloc 31-32, situat enfront de la llacuna de Peñismar, per un cànon per a la temporada 2011, de 5.650 €, Sra. Mónica García l'explotació del lloc 33-34, situat enfront del Cl de Barcelona núm. 38, per un cànon per a la temporada 2011, de 4.000 €, Sr. Mohamed Allouch l'explotació del lloc 25-26, situat enfront de l'Hotel Acuazul, per un cànon per a la temporada 2011 de 5.005 € i Sr. Sergio Vallejo Terreros l'explotació del lloc 37-38, situat enfront de l'Edifici Arnau, per un cànon per a la temporada 2011 de 4.500 €

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola