Nou PGOU - Revisió

Informació pública del Document de Revisió del PGOU

En fecha 2 de julio de 2010 se aprobó provisionalmente por parte del Ayuntamiento Pleno el Documento de Revisión del Plan General, con introducción de las rectificaciones que se estimaron oportunas, en los términos del artículo 38 LRAU.

Para conocimiento general, se expone por tanto el Documento completo con las rectificaciones introducidas por el Ayuntamiento Pleno en fecha 2 de julio de 2010.

1 - Memòria General

1. Memòria d'Informació

2. Memòria d'Ordenació
3. Estudi d'Impacte Mediambiental

2 - Directrius

3 - Normes Urbanístiques

4 - Plànols del Pla General

4.1 - PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

MEDI FÍSIC

 1. Hipsométric
 2. Geomorfoedafologia
 3. Hidrològic
 4. Usos del sòl
 5. Àrees ambientals rellevants
 6. Unitats de paisatge
 7. Unitats ambientals homogènies
 8. Capacitat d'ús

MEDI URBÀ

 1. Condicions institucionals. Plà General Vigent: classificació del sòl
 2. Estructura urbana actual
 3. Usos del sòl i l'edificació
 4. Anàl·lisi morfotipològic

INFRAESTRUCTURA

 1. Xarxa d'abastiment
 2. Xarxa de sanejament
 3. Xarxa elèctrica de mitja i alta tensió

4.2 PLÀNOLS D'ORDENACIÓ

PLÀNOLS D'ORDENACIÓ ESTRUCTURAL

 1. Classificació del sòl
 2. El model d'ordenació. Xarxes primàries, usos globals i béns de domini públic supramunicipal
 3. Ordenació del sòl no urbanitzable
 4. Sòl urbà i urbanitzable
 5. Gestió: àrees de repartiment en sòl urbà i urbanitzable
 6. Ordenació permenoritzada

PLÀNOL SECTORIALS

 1. Mobilitat
 2. Xarxa d'abastiment
 3. Xarxa de sanejament
 4. Xarxa elèctrica, telefonia i gas

 

Plànol sectorial

ORDENACIÓ PERMENORITZADA

Índex

Plànol1 Plànol2 Plànol3 Plànol4 Plànol5 Plànol6 Plànol7 Plànol8 Plànol9 Plànol10 Plànol11 Plànol12 Plànol13 Plànol14 Plànol15 Plànol16 Plànol17 Plànol18 Plànol19 Plànol20 Plànol21 Plànol22 Plànol23 Plànol24 Plànol25 Plànol26 Plànol27 Plànol28 Plànol29 Plànol30 Plànol31 Plànol32 Plànol33 Plànol34 Plànol35 Plànol36 Plànol37 Plànol38 Plànol39 Plànol40 Plànol 41

Plànol

Índex de plànols de l'Ordenació Detallada

4.3 PLÀNOLS DE L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL

 1. Riscos d'inundabilitat i despreniment
 2. Riscos d'erosió actual i potencial
 3. Unitats de vegetació
 4. Unitats edafològiques
 5. Unitats de paisatge
 6. Unitats ambientals homogènies
 7. Capacitat d'ús
 8. Biòtops
 9. Unitats geològiques i hidrologia
 10. Incendis forestals
 11. Vulnerabilitat dels aqüífers
 12. Afeccions legals ambientals
 13. Usos del sòl
 14. Àrees ambientals rellevants
 15. Actuacions
 16. Proposta d'usos globals i identificació d'impacte
 17. Valoració impacte
 18. Vies pecuàries. Situació actual
 19. Vies pecuàries. Afeccions del PGOU
 20. Vies pecuàries. Proposta alternativa de traçat

5 - Annex: estudi de paisatge

6 - Annex: Vies pecuàries

7 - Annex: Síntesi de l'EIA

8 - Catàleg de béns i espais protegits

 1. Memòria informativa
 2. Memòria justificativa del catàleg
 3. Fitxes descriptives
 4. Plànols del catàleg:

9 - Crédits

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola