Ajudes promoció economia sostenible en la Comunitat Valenciana 2021

Ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible en la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021

La CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL obri termini per a la sol·licitud d'Ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible en la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021.

Termini de presentació de sol·licituds:

De l'1 al 30 de març de 2021, tots dos inclosos

Objecte de les ajudes:

Convocatòria d'ajudes en règim de concurrència competititva, destinades a contribuir a la promoció de l'economia sostenible en la Comunitat Valenciana, a través del finançament d'actuacions de foment i difusió de la cultura i pràctiques de les empreses socials i de l'Economia del Bé Comú (EBC).

Beneficiaris:

Podran acollir-se a aquestes ajudes les següents entitats:

a) Associacions, fundacions i altres entitats i organitzacions sense ànim de lucre que tinguen entre les seues finalitats la promoció i foment dels principis vinculats a l'empresa social i/o de la EBC.

b) Petites i mitjanes empreses (pimes) amb personalitat jurídica pròpia que realitzen actuacions vinculades amb la implantació de la cultura i pràctica de l'empresa social i de la EBC.

c) Centres, instituts i ens universitaris especialitzats que duguen a terme activitats d'investigació i/o formació especialitzada en matèries vinculades a l'economia sostenible, l'empresa social o la EBC, ja tinguen personalitat jurídica pròpia, ja depenguen o es troben adscrits a una universitat.

Quantia de l'ajuda:

- Les ajudes poden aconseguir fins al 100% de les despeses subvencionables, sense perjudici dels límits vigents per a les ajudes de minimis.

- Les quanties màximes de les ajudes per entitat beneficiària i actuació subvencionable són:

a) Les ajudes que es concedisquen a una mateixa entitat per a totes les activitats de formació, foment i difusió de la cultura i pràctiques de l'empresa social i de la EBC de l'article 4.1 de l'Ordre 2/2017, no podran superar la xifra de 10.000 euros.

b) La quantia màxima que podrà percebre una pime en concepte de les ajudes per les actuacions de l'article 4.2 de l'Ordre 2/2017 no podrà superar la quantia de 3.000 euros.

c) Les ajudes que es concedisquen a una mateixa entitat per a totes les activitats d'investigació i/o formació especialitzada a què es refereix l'article 4.3 de l'Ordre 2/2017, no podran superar la xifra de 10.000 euros.

Accions objecte de subvenció:

1.- Activitats de formació, foment i difusió de la cultura i pràctiques de l'empresa social i de la EBC en la Comunitat Valenciana REALITZADES PER ASSOCIACIONS, FUNDACIONS I ALTRES ENTITATS I ORGANITZACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE que tinguen entre les seues finalitats la promoció i foment dels principis vinculats a l'empresa social i/o de la EBC, en qualsevol de les següents modalitats:

a) Activitats de foment d'estudis d'aspectes relacionats amb l'empresa social i amb la EBC, com la realització de tallers, col·loquis, xarrades, congressos, trobades, taules redones, simposis, jornades, seminaris i altres activitats similars, que tinguen com a finalitat la divulgació i l'intercanvi de coneixements i millors pràctiques entre professionals i experts en aqueixes matèries.

b) Activitats de difusió per a millorar la visibilitat de l'empresa social i de la EBC i l'impacte que tenen en la societat, entenent-se per tals aquelles l'objecte de les quals siga donar a conéixer o divulgar entre la població en general o a col·lectius específics la cultura i pràctica de l'empresa social i de la EBC, mitjançant campanyes d'informació i difusió en mitjans de comunicació social, edició de publicacions i altra documentació didàctica, activitats d'índole artística (exposicions, cicles de cinema, música, etc) i qualsevol altra activitat que contribuïsca a aquesta finalitat.

c) Actuacions d'innovació social i emprenedoria social positius que permeten promoure i donar suport a idees que, de manera simultània, resolguen les necessitats socials, creen noves relacions socials i reforcen la creació de valor econòmic.

d) Activitats de promoció de l'emprenedoria social en tots els nivells educatius.

2.- Actuacions REALITZADES PER PETITES I MITJANES EMPRESES (PIMES) per a la implantació de la cultura i pràctica de l'empresa social i de la EBC, consistents en l'elaboració i implantació d'una memòria de sostenibilitat que contribuïsca a mesurar, supervisar i gestionar el rendiment de les empreses i el seu impacte en la societat en el triple vessant social, econòmic i mediambiental, permetent mesurar l'èxit ètic de l'organització i la seua contribució al bé comú, com ara el Balanç del Bé Comú, memòria de responsabilitat social, estat no financer o altres eines similars, la memòria de sostenibilitat i la seua auditoria social externa hauran d'ajustar-se al que es preveu en els apartats 2, 3 i 4 de l'article 19 de l'Ordre 2/2017 i en els apartats 2 i 3 del resolc cinqué de la Resolució de convocatòria.

3.- Activitats dels CENTRES, INSTITUTS I ENS UNIVERSITARIS dirigides a finançar les despeses derivades d'activitats d'investigació bàsica sobre la EBC, l'empresa social i l'emprenedoria i innovació social, així com destinats a l'impuls de la investigació aplicada en aqueixes matèries, en qualsevol de les següents modalitats:

a) Investigació dirigida a aprofundir en els conceptes i valors que regeixen aquests models.

b) Aplicació pràctica i desenvolupament de les eines que porten implícits aquests models, com la metodologia per al mesurament de la contribució de les empreses al bé comú, elaboració del Balanç del Bé Comú, i altres eines similars.

c) Investigacions i estudis sobre la contribució real de les empreses socials i de la EBC als principals agregats macroeconòmics, així com el seu valor afegit en comparació amb altres models empresarials, els seus efectes sobre la resiliència i les seues relacions amb la innovació social i l'emprenedoria.

d) Recopilació d'estadístiques i construcció d'indicadors que doten de major reconeixement i visibilitat a les empreses socials i a l'emprenedoria social, i permeten una millor comprensió dels seus models, professionalitat i el seu paper en la societat.

e) Formació especialitzada en matèria d'emprenedoria i innovació social i/o EBC.

Més informació en: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18212

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola