Vot per correu electors residents a Espanya

Qui pot sol·licitar el vot per correu

  • Els electors residents a Espanya.
  • Els electors residents a l'estranger que es troben temporalment a Espanya, amb dret de vot en les eleccions convocades

Una vegada presentada la sol·licitud en l'oficina de Correus, si és acceptada per l'Oficina del Cens Electoral, no podrà votar en la Mesa electoral el dia de la votació.

No poden utilitzar aquest procediment

No pot ser utilitzat pels electors residents a Espanya que es troben temporalment en l'estranger, ni pels electors residents en l'estranger que ho sol·liciten des del seu país de residència.

Ho han de fer des d'aquest procediment

Procediment

Presentació de les sol·licituds

El termini per a la presentació de les sol·licituds per al vot per correu dels residents a Espanya és del 5 de març al 18 d'abril, ambdós inclusivament.

Podeu trobar l'imprés per votar per correus, en l'enllaç o en:

Corresponentment emplenat, es lliurarà personalment en qualsevol oficina de Correus, acreditant la identificació davant del treballador de Correus, amb la presentació del DNI, el passaport o el carnet de conduir (ja que inclouen fotografia del titular i firma, i en cap cas valdrà fotocòpia). Qualsevol d'aquests documents serà requerit per a la comprovació de la firma.

Els serveis de Correus remeten la sol·licitud corresponentment emplenada a l'Oficina del Cens Electoral, que fa l'anotació corresponent en les Llistes del Cens. Per tant, l'elector que sol·licita el vot per correu, una vegada ha sigut admesa la seua sol·licitud, JA NO POT VOTAR PERSONALMENT.

Recepció documentació per al vot per correu

A continuació (del 8 al 21 d'abril) l'Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat, al domicili indicat per l'elector en l'imprés de sol·licitud, un sobre amb la documentació següent:

  • Una papereta de cadascuna de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions i un sobre de votació, en el qual s'introduirà la papereta corresponent (si són diversos processos els que concórren, es remet la documentació necessària per procedir en cada procés).
  • El certificat d'inscripció en el cens.
  • Un sobre en el qual figurarà l'adreça de la Mesa on us correspondria votar.
  • Un full explicatiu.

Aquesta documentació ha de ser rebuda personalment per l'elector, després de l'acreditació prèvia de la seua identitat. Si no estigués en el domicili, haurà d'anar personalment a replegar-la a l'Oficina de Correus corresponent.

Vot per correu

Termini: del 8 al 24 d'abril

Una vegada que l'elector haja escollit la papereta de vot, la introduirà en el sobre de votació i el tancarà. Incloura el sobre o els sobres de votació (on prèviament haurà inclòs la papereta corresponent, o no n'inclourà cap si vol votar en blanc) i el certificat en el sobre dirigit a la Mesa, i el remetrà per correu certificat en tot cas, abans del tercer dia previ al de la celebració de les eleccions. Aquest sobre no necessita franqueig.

El Servei de Correus conservarà fins al dia de la votació tota la correspondència dirigida a les Meses electorals i la traslladarà a aquestes a les nou del matí.

Així mateix, seguirà donant trasllat de la correspondència que puga rebre's fins a les vint hores del dia de la votació.

Consulta de l'estat de tramitació del vot per correu

En la Seu Electrònica de l'INE https://sede.ine.gob.es/consulta_voto_correo es podrà consultar l'estat en què es troba la tarmitació del vot per correu, mitjançant certificat electrònic

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola