Contracte obres instal·lació contenidors soterrats

Per Acord de la Junta de Govern Local de data 29 d'octubre de 2009, es va elevar a definitiva l'adjudicació del contracte d'obres d'instal·lació de contenidors soterrats de residus urbans a Peníscola a la UTE REGIMOVI, S.L. - RESOLUR TÉCNICOS R.S.U., S.L. pel preu de dos-cents vint-i-un mil set-cents seixanta-nou euros amb quinze cèntims (221.769,15€) IVA inclòs, d'acord amb la proposta formulada, al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Projecte d'Obres.

L'expedient està compost, a més, per la següent documentació:

- Projecte d'obres

- Plec de Clàusules Administratives Particulars

- Acord d'adjudicació provisional per part de la Junta de Govern Local

Els documents poden trobar-se a la zona de descàrregues o clicant en l'enllaç.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola