Contracte subministrament plaques i números carrer

Per Acord de la Junta de Govern Local de 15 de gener de 2009 es va adjudicar definitivament el contracte de subministrament de senyales indicatives dels noms i números dels carrers de l'Ajuntament de Peníscola a la mercantil COMUNICACIONS COMARCALS, SA

Aquest expedient està compost, a més, per la següent documentació:

- Plec de prescripcions tècniques.

- Plec de clàusules administratives particulars.

- Acord Junta de Govern Loal d'adjudicació provisional.

Els documents els podeu trobar en la zona de descàrregues o clicant en l'enllaç.

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola