Ajudes llibres curs 2018-2019

Informació beques llibres curs 2018-2019

Podeu consultar les bases que regulen la concessió d'ajudes per a l'adquisició dels llibres de text per al curs 2018-2019

Termini i lloc de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en el Registre d'Entrada del SAC, que es troba ubicat en el carrer Llandells, 5.

El termini d'admissió de les sol·licituds és de l'11 al 22 de febrer de 2019

Requisits dels alumnes
  • Estar empadronat en l'Ajuntament de Peníscola, almenys 1 any abans de la data de presentació d'instàncies.
  • Estar matriculat en qualsevol dels cursos compresos en Educació Infantil i Batxillerat en el CEIP de Peníscola o en l'IES de la ciutat.
Documentació a aportar

Per accedir a les ajudes, cal presentar la següent documentació:

  1. Sol·licitud d'ajuda en imprés normalitzat, facilitat per l'Ajuntament. El podeu trobar a l'enllaç
  2. Fotocòpia del DNI o targeta de treball i residència de la persona peticionària
  3. Fotocòpia del DNI de l'alumne/a
  4. Fotocòpia del Llibre de Família (full on apareix l'alumne/a)
  5. En cas d'acolliment o tutela, document acreditatiu de la situació esmentada.
  6. Factura o comprovant d'haver realitzat l'adquisició de llibres.
  7. Document d'Alta de Tercers (a omplir per l'entitat bancària) de la persona sol·licitant representant legal de la família, referit al compte bancari on desitja que se li ingresse l'ajuda. Imprés facilitat per l'Ajuntament. El podeu trobar en l'enllaç

Els documents 2, 3, 4 , 5 (si escau) i 7 només caldrà aportar-los en el cas que sol·liciteu l'ajuda per primera vegada o si hi ha diferències respecte a l'any anterior.


 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola