Contracte obres de millora espai públic urbà II

Contracte d'obres de millora espai públic urbà II

Per Acord de la Junta de Govern Local de 19/11/2009 es va aprovar l'expedient de contractació de les obres del Projecte de Millora de l'Espai Públic Urbà i Infraestructures dels carrers Calvo Sotelo, Virgen de la Ermitana, Prado, Travesía Felipe II, Pescadores, Antonio Castell i Plaza Zaragoza de Peníscola.

En aquest mateix acord es va disposar l'obertura del procediment d'adjudicació -per tramitació urgent, procediment obert i tenint en compte diversos criteris d'adjudicació-, es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i la despesa per la quantia d'1.461.304,20 €

El Projecte d'Obres va ser aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de 16/04/2009, i hi consten com a documents l'Estudi de Seguretat i Salut i l'Estudi de la gestió dels residus.

Els documents indicats, que consten a l'expedient, es poden trobar en la zona de descàrregues o clicant en els enllaços.

L'anunci de licitació del contracte es va publicar en el BOP de Castelló de data 08/12/2009, i va acabar el termini per a presentar proposicions el 21/12/2009, inclòs, a les 14.00 hores.

L'obertura del sobre 1 es durà a terme el dia 23/12/09 a les 12.45h i la Mesa de Contractació estarà composta per:

President: Andrés Martínez Castella.

Secretàri: Beatriz Palau Ferré.

Vocals: Vicente Abad Sorribes

Ramón Rovira Castillo

Romualdo Forner Simó

Natalia Tomé Nivela.

L'obertura del sobre 2 es durà a terme el dia 29/12/09 a les 13.00h

La dació de compte de l'informe del sobre 2 i l'obertura del sobre 3 es dura a terme el dia 25/01/10 a les 13.00 h en la Sala de Premsa de l'Ajuntament.

La Mesa de Contractació es reunirà el dia 01/02/10 per tal d'estudiar les al·legacions presentades.

Per acord de la Junta de Govern Local de 04/02/10 es va adjudicar provisionalment el contracte de millora de l'espai públic urbà fase II a la mercantil GRUPO BERTOLÍN, S.A.U.

Per Acord de la Junta de Govern Local de 25/02/10 s'eleva a definitiva l'adjudicació del contracte d'obres de "Millora de l'espai públic urbà i infraestructures dels carrers de Jaume I (abans Calvo Sotelo), Virgen de la Ermitana, Prado, Travesía Felipe II, Pescadores, Antonio Castell i Plaza Zaragoza de Peníscola" a la mercantil GRUPO BERTOLÍN, S.A.U. pel preu d'1.446.293,39 euros, IVA inclòs (16%), d'acord amb la proposta formulada, al Plec de Clàusules Administraves Particulars i al Projecte d'Obres.

Les dades de l'expedient es troben a la zona de descàrregues o clicant en l'enllaç.

Descàrrega de la resta de documentació:

-Projecte obres suburbà II

-Estudi de seguretat i salut.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola