Contracte concessió perruqueria Centre Social

Per Acord de la Junta de Govern Local de data 8 d'abril de 2010 s'adjudica provisionalment la concessió d'ús privatiu d'un local en el Centre Social de Majors per a l'explotació d'una perruqueria a la senyora Sonia Marzá Garriga, per ser la proposta efectuada per la Mesa de Contractació, que ha sigut l'única proposta presentada, la qual ha complert tots els requisits exigits en el Plec Administratiu, amb les condicions indicades en la seua oferta que s'ajusten al Plec Administratiu.

Aquest expedient està compost a més pel Plec de Clàusules Adminsitratives Particulars.

Per Acord de la Junta de Govern Local de data 5 de maig de 2010 s'eleva a definitiva l'adjudicació de la concessió d'ús privatiu d'un local en el Centre Social de Majors per a l'explotació d'una perruqueria a la senyora Sonia Marzá Garriga pel cànon anual de 2.200 euros, amb una durada de quatre anys comptadors a partir de la firma del contracte, d'acord amb la proposta formulada i al Plec de Clàusules Economicoadministratives Particulars.

Aquests documents podeu descarregar-los en la zona de descàrregues o clicant en l'enllaç.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola