Gestió de Recursos Humans

Protecció de dades

Protecció de dades proves selectives

Tractament de les dades

Finalitat del tractament

Gestió d'empleats públics (funcionari, eventual i laboral) quant a presa de possessió del lloc, contractes, control horari o de presència, altes, baixes, permisos, vacances, incompatibilitats, formació, plans de pensions, acció social, triennis, dietes, bestretes, així com qualssevol altres aspectes de l'àmbit funcionari o laboral). Gestió de nòmines. Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut. Gestió del personal en pràctiques.

Termini de conservació

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. Les dades econòmiques d'aquesta activitat de tractament es conservaran a l'empara del que es disposa en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Detalls de la Base legitimadora

Article 6.1.b) RGPD el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.

Article 6.1.c) RGPD el tractament és necessari per a l'acompliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament:

  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.
  • Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Article 9.2.b) RGPD  Tractament necessari per a l'acompliment d'obligacions i l'exercicis de drets específics del responsable del tractament o de l'interessat en l'àmbit del Dret Laboral i de la seguretat i protecció social, en la mesura en què així ho autoritze el dret de la Unió dels Estats membres o un conveni col·lectiu conformement al Dret dels Estats membres que establisca garanties adequades del respecte dels drets fonamentals i dels interessos de l'interessat.

Categories de dades personals

Dades de caràcter identificatiu

Nom i cognoms; DNI/NIF/NIE/Passaport; adreça (postal o electrònica); signatura; signatura electrònica; empremta digital; imatge; marca física; Núm. S.S.; targeta sanitària, telèfon (fix o mòbil).

Altres dades de caràcter personal

CARACTERÍSTIQUES PERSONALS: Dades d'estat civil; edat; dades de família; sexe; data de naixement; nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna

DADES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS: Formació; titulacions; historial d'estudiant; experiència professional; pertinença a col·legis o associacions professionals

CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS: Característiques d'allotjament, habitatge; situació militar; propietats, possessions; aficions i estil de vida; pertinència a clubs, associacions; llicències, permisos, autoritzacions

DADES DE DETALLS DE L'OCUPACIÓ: Cos/escala; categoria/grau; llocs de treball; dades no econòmiques de nòmina; historial del treballador.

DADES ECONOMICOFINANCERES I D'ASSEGURANCES: Ingressos, rendes; inversions, béns patrimonials; crèdits, préstecs, avals; dades bancàries; plans de pensions, jubilació; dades econòmiques de nòmina; dades deduccions impositives/imposades; assegurances; hipoteques; subsidis, beneficis; historial crèdits; targetes crèdit.

Categories especials de dades

Dades biomètriques (Empremta dactilar, reconeixement facial)

Afiliació sindical;

Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.

Salut (baixes per malaltia, accidents laborals, grau de discapacitat);

Condemnes i delictes

Administrativa

Dades d'infraccions: Naturalesa penal

Orígens de dades personals

Col·lectius d'interessats

Becaris en pràctiques formatives.

Càrrecs públics

Empleats públics i els seus familiars i assimilats

Comunicacions de dades

Categories de destinataris de comunicacions de dades

Entitat a qui s'encomane la gestió en matèria de riscos laborals

Entitats asseguradores

Hisenda Pública i Administració Tributària

Institut Nacional de la Seguretat Social i mutualitats de funcionaris.

Organismes de la Seguretat Social

Altres Entitats Financeres

Òrgans administratius als quals, en el seu cas, es dirigisca la sol·licitud d'acord amb el que es preveu en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Òrgans de representació

Òrgans judicials

Transferències internacionals

No es preveuen transferències internacionals de dades.

Mesures de seguretat

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola