Noves mesures enfront de la Covid

Enllaços relacionats

Descargas

Atenció

Limitació de mobilitat nocturna a Peníscola, de 01 a 06 hores, des del dilluns 26 de juliol fins al dilluns 16 d'agost

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, per al període entre el 26 de juliol de 2021 i el 16 d’agost de 2021

Nota informativa sobre la tramitació de les denúncies per consum col·lectiu de begudes en espais d'ús públic

Ús de la mascareta des del 26 de juny

Quan és obligatori l'ús de la mascareta?
Com a mesura de prevenció i higiene, des del dissabte 26 de juliol de 2021, les persones de sis anys endavant estan obligades a l'ús de mascaretes en els supòsits següents:
  1. Espais tancats: en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobe obert al públic.
  2. Espais a l'aire lliure: en qualsevol espai a l'aire lliure en el qual per l'aglomeració de persones, no resulte possible mantindre una distància mínima de 1,5 metres entre aquestes, excepte grups de convivents.
  3. Mitjans de transport: en els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, incloent les andanes i estacions de viatgers, o en telefèric, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l'ús de mascaretes quan es troben dins de la seua cabina, ni en espais exteriors de la nau quan es puga mantindre la distància de seguretat de 1,5 metres.
  4. Esdeveniments multitudinaris a l'aire lliure: quan els assistents estiguen dempeus o si estan asseguts quan no es puga mantindre 1,5 metres de distància entre persones, excepte grups de convivents.
Excepcions:
Les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per l'ús de la mascareta o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d'autonomia per a llevar-se la mascareta, o bé presenten alteracions de conducta que en facen inviable la utilització.
En el cas que, per la naturalesa de les activitats, l'ús de la mascareta resulte incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries.
En aquells llocs o espais tancats d'ús públic que formen part del lloc de residència dels col·lectius que allí es reunisquen, com són les institucions per a l'atenció de persones majors o amb diversitat funcional, les dependències destinades a residència col·lectiva de treballadors essencials o altres col·lectius que reunisquen característiques similars, sempre que aquests col·lectius i els treballadors que allí exercisquen les seues funcions, tinguen cobertures de vacunació contra el SARS-CoV-2 superiors al 80% amb pauta completa, acreditat per l'autoritat sanitària competent. Aquesta última excepció no serà aplicable als visitants externs, ni als treballadors dels centres residencials de persones majors o amb diversitat funcional.

 

NOVES MESURES DE PREVENCIÓ DE LA COVID-19 (COMUNITAT VALENCIANA) RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2020

MESURES EXCEPCIONALS
1.Mesures relatives a la circulació de persones

Es prohibeix la circulació, deambulació i permanència en vies i espais d'ús públic de totes les persones entre les 00.00 hores i les 6.00 hores, amb excepció de la realització de les següents activitats:

  • Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seua prestació laboral, professional o empresarial.
  • Retorn al lloc de residència habitual després de la jornada laboral.
  • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris o adquisició deproductes farmacèutics.
  • Assistència i cura a persones majors, menors, persones dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  • Causa de força major o situació de necessitat.
2. Mesures en reunions de caràcter familiar i social

2.1. La participació en qualsevol agrupació o reunió de caràcter familiar i/o social, es limitarà a un número màxim de 6 persones, tant en espais públics com privats, excepte en el cas de persones convivents, mantenint-se les activitats i esdeveniments amb els aforaments i mesures establides en l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19, segons redacció donada per la Resolució de 17 de juliol de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.

2.2. Es recomana que les activitats d'interacció social es desenvolupen sempre i prioritàriament en espais oberts i ben ventilats.

2.3. Es recomana cancel·lar o posposar qualsevol activitat familiar o social que no siga considerada imprescindible i puga ser ajornada.

2.4. Es recomana a la població que limite en la mesura del possible la seua activitat social.

3. Mesures relatives a jardins i zones d'esplai a l'aire lliure

Els jardins i zones d'esplai a l'aire lliure romandran oberts solament des de les 8.00 a les 22.00 hores.

4. Mesures relatives als establiments d'hostaleria i restauració

4.1. El consum serà sempre assegut en taula tant a l'interior com a les terrasses.

4.2. En les taules o agrupacions de taules, tant a l'interior com en terrasses, es restringirà la presència a 6 persones com a màxim.

4.3. Les barres només podran ser usades per les persones per a demanar i recollir la seua consumició.

4.4. L'horari de tancament dels establiments serà a les 00.00 hores, sense que puguen acceptar comandes a partir de les 23.00 hores.

4.5. L'ús de la mascareta serà obligat en tot moment excepte en el moment de la consumició.

4.6. Es realitzarà un compliment estricte de les mesures de ventilació i climatització en espais interiors.

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola