Platges de Peníscola

Pla de contingència de les platges de Peníscola

Aquí podeu consultar el Pla de contingència de les platges de Peníscola, actualitzat el 21 de juliol de 2020

NORMES PER A UNA PLATJA SEGURA -  Ajuntament de Peníscola

 • Accedeix a les platges pels passos habilitats i atén les indicacions sobre l'aforament per a evitar aglomeracions.
 • Extrema les mesures higièniques individuals abans d'anar a la platja.
 • Para atenció als cartells informatius i a les recomanacions dels informadors.
 • Obeeix i respecta les indicacions del Servei de salvament i socorrisme.
 • Respecta la distància entre ombrel·les, tovalloles i altres elements (a efectes indicatius, els eixos de les ombrel·les no s'instal·laren a distàncies inferiors de 4 m).
 • No es recomana la realització d'esports col·lectius. Mantín la distància mínima de seguretat d'1,5 metres en les activitats d'oci.
 • Disminueix l'ús de les dutxes i rentapeus.
 • Evita el contacte amb elements o objectes aliens o d'ús comú.
 • Respecta el distanciament social durant el passeig en la riba i circula per la teua dreta en la zona habilitada.
 • Respecta el corredor de 6 metres, zona de passeig, des de la vora de la mar fins a l'espai de tovalloles i oci.

Queda't a casa si tens símptomes i contacta amb el sistema sanitari. Tel. 900 300 555.

Mesures sanitàries i de seguretat en les platges de Peníscola

Peníscola ultima els serveis i mesures preventives per a garantir unes platges segures

L'Ajuntament reuneix totes les mesures de seguretat que s'aplicaran per part del consistori, servei de Salvament i Socorrisme, així com empreses concessionàries

 • L'ús de la platja no està limitat per franges horàries
 • La platja Nord i Sud comptaran amb entrades i eixides diferenciades, amb carrils senyalitzats per garantir l’acompliment de les mesures de seguretat
 • S'instal·laran dutxes en les eixides per a facilitar la neteja dels usuaris
 • La neteja dels wc automàtics es realitzarà tres vegades al dia
 • Les papereres se situaran pròximes a les zones d'eixida de les platges
 • Es podrà fer ús de les zones adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, sempre amb cita prèvia. (Telèfon d'atenció: 647 866 003)
 • Per motius d'higiene, no es podrà fer ús dels vestidors
 • Utilitze calçat per a entrar i eixir per les passarel·les habilitades
 • Per a garantir les mesures higièniques, totes les dutxes i passarel·les seran desinfectades tres vegades al dia
 • Totes les platges comptaran amb senyalització específica en la qual, a través de panells informatius situats en cadascuna de les entrades i eixides de la platja, es difondrà el decàleg
 • Es garantirà el control d'aforament a través de l'ús d'un dron
 • Personal específic informarà a través de diferents mitjans els usuaris, en cas que una zona arribe a estar completa
 • En aplicació de l'ordenança d'usos de platges, no es podran col·locar para-sols o altres elements en primera línia de platja sense que els seus amos estiguen presents
 • No accedir a la platja si es tenen símptomes de malaltia o febre o sense mantindre la distància de seguretat d’1,5 metres amb persones no convivents.
 • Els auxiliars d'informació repartits pel passeig marítim atendran els usuaris davant possibles dubtes i recordaran les mesures preventives i d'autoprotecció corresponents.

Estat de les platges i afluència

Consulta els enllaços per veure l'estat de les platges. Pots subscriure't i rebre-hi informació actualitzada:

Platja Nord
Platja Sud

Informació de la Generalitat Valenciana afluència de les platges

https://bany.gva.es/


DECRET 67/2020, de 12 de juny, del Consell, de regulació de la seguretat humana i la coordinació de les emergències ordinàries i de protecció civil en platges de la Comunitat Valenciana

Ús de platges en Fase 3 - Generalitat Valenciana

Es permet anar a les platges en grups d’un màxim de 15 persones, excepte convivents.

S’ha d’establir una distribució espacial que garantisca la distància de seguretat de com a mínim dos metres entre els usuaris mitjançant senyals en el sòl que limiten els espais.

Tots els objectes personals, com tovalles, gandules i elements semblants, han de romandre dins del perímetre de seguretat de dos metres establit.

Es recomana que els eixos dels para-sols no s’instal·len a distàncies inferiors de 4 metres.

Es permet la pràctica d’activitats esportives, professionals o de recreació, sempre que es puguen desenvolupar individualment i sense contacte físic, de manera que es permeta mantindre una distància mínima de dos metres entre els participants

Es podrà fer ús de les dutxes, els lavabos i els vestuaris limitant l’ocupació a una persona.

 

ÚS DE LES PLATGES. Article 46. Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, modificat per l'Ordre SND/440/2020, de 23 de maig

1. El trànsit i permanència a les platges, així com la pràctica d'activitats esportives, professionals o d'esbarjo, es realitzaran en els termes previstos en l'apartat 2 de l'article 7 d'aquesta ordre, sempre que en aquest últim cas es puguen desenvolupar individualment i sense contacte físic, i que es mantinga una distància mínima de dos metres entre els participants.

2. Es permet l'ús de dutxes i rentapeus a l'aire lliure, lavabos, vestidors i altres serveis públics similars. La seua ocupació màxima serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguen requerir assistència, i en aquest cas podran comptar amb el seu acompanyant. Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció dels referits lavabos garantint sempre l'estat de salubritat i higiene d'aquests.

3. Els banyistes hauran de fer un ús responsable de la platja i les seues instal·lacions, tant des del punt de vista mediambiental com sanitari, hauran de complier amb aquesta finalitat les recomanacions i normes establides per les autoritats sanitàries.

4. La ubicació dels objectes personals, tovalloles, gandules i elements similars es durà a terme de manera que es garantisca un perímetre de seguretat de dos metres respecte a altres usuaris, excepte en el cas de banyistes convivents o que no superen el nombre màxim de persones previst en l'apartat 2 de l'article 7 d'aquesta ordre. Les gandules d'ús rotatori hauran de ser netejades i desinfectades quan canvie d'usuari.

5. Els ajuntaments podran establir limitacions tant d'accés, que en tot cas serà gratuït, com d'aforament a les platges a fi d'assegurar que es respecta la distància interpersonal de, almenys, dos metres entre banyistes. Així mateix, a l'efecte de garantir el seu gaudi pel major nombre possible de persones en condicions de seguretat sanitària, podran també establir límits en els temps de permanència en aquestes, així com en l'accés als aparcaments per tal de facilitar el control de l'aforament de les platges.

A l'efecte de calcular l'aforament màxim permés per cada platja, es considerarà que la superfície de platja a ocupar per cada banyista serà d'aproximadament quatre metres quadrats. Per a aquest càlcul es descomptarà de la superfície útil de la platja, com a mínim, una franja de sis metres a comptar des de la vora en plenamar.

6. Els ajuntaments asseguraran que es realitza una neteja i desinfecció de les instal·lacions i béns de les platges usant per a això substàncies que no resulten perjudicials per al medi ambient.

7. Es recordarà als usuaris mitjançant cartelleria visible o altres mitjans les normes d'higiene i prevenció a observar, assenyalant la necessitat d'abandonar la instal·lació davant qualsevol símptoma compatible amb el COVID-19.

8. Les activitats d'hostaleria i restauració que es realitzen a les platges, incloses les descobertes, amb concessió o autorització d'ocupació o aprofitament del domini públic maritimoterrestre, es regiran pel que s'estableix en aquesta ordre per al règim d'hostaleria i restauració, sense perjudici del que es disposa en la legislació sectorial aplicable.

Els responsables de negocis de motos aquàtiques, hidropedals i de qualssevol altres elements esportius o d'esbarjo hauran de complir amb els disposat en les ordres específiques per a comerç minorista i, de manera particular, en tot el que es refereix a higiene i desinfecció. Tots els vehicles hauran de ser netejats i desinfectats abans de cada ús.»

 

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola