Conservació i rehabilitació habitatges

Enllaços relacionats

En aquesta secció es publiquen les ajudes i subvencions que convoca la Diputació de Castelló.

Els tràmits relacionats són competència de la Diputació de Castelló, i no de l'Ajuntament de Peníscola, per la qual cosa la informació que s'hi proporciona és purament informativa.

Els aclariments sobre els tràmits i la informació continguda en aquest espai es proporcionen en la Diputació de Castelló.

Pla Provincial de Conservació i Rehabilitació d'Habitatges de la Província de Castelló

Objecte de les bases reguladores
  • Regulació de la convocatòria i la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les ajudes econòmiques que la Diputació Provincial de Castelló, a través del Servei de Promoció Econòmica i Relacions Internacionals, podrà atorgar per tal de col·laborar en el finançament de les obres de conservació i rehabilitació d'habitatges de la provínica de Castelló, que es realitzen durant l'any 2016.
  • Especialment, els immobles que no tinguen les condicions tècniques o funcionals adequades d'ús i habitabilitat, accessibilitat, seguretat, salubritat i ornament públic
Àmbit d'aplicació
  • Finançament de les despeses de conservació i rehabilitació d'habitatges que constituïsquen l'habitatge habitual per al propietari, situats en municipis de la provínica de Castelló que compten amb una població inferior a 20.000 habitants (entre els quals està Peníscola) sempre que aquestes actuacions s'executen seguint les ordenances particulars de les zones d'ordenació urbanística en terreny urbà, o estiguen ubicades en sòl urbà/urbanitzable i tinguen la condició de solar, i no els afecte cap expedient d'infracció urbanística. En qualsevol cas, han de comptar amb la llicència municipal corresponent.
Requisits i beneficiaris
  • Aquells habitatges l'antiguitat dels quals supere els 20 anys, des del certificat final de l'obra o des de la data de construcció, segons conste en Registre Públic.
  • Només s'hi admetrà una sol·licitud de subvenció per immoble cadastral
  • Podran ser beneficiaris de les ajudes, la persona física que siga propietària de l'habitatge, que hi residisca i que constituïsca el seu habitatge habitual.
  • La persona sol·licitant haura d'estar empadronada en el mateix municipi on estiga situat l'habitatge almenys durant 3 dels últims 10 anys
Bases reguladores
  • Bases reguladores publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Castellón núm. 18, d'11 de febrer de 2016
Termini de presentació
  • Des de la publicació de la convocatòria en el BOP fins al 30 de setembre de 2016
Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola