Ajudes parèntesi

Procediment de concessió directa de les Ajudes Parèntesi, incloses en el Pla Resistir, encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius relacionats en l'Annex I de les Bases reguladores (llista de les activitats que poden optar a la subvenció)

Beneficiaris finals de les ajudes

Autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors següents:

 • Que figuren d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) d'aquest municipi en les activitats els codis de les quals CNAE i epígrafs de l'IAE consten en l'Annex I de les Bases reguladores.
 • Que figuren en el llistat d'exempts de l'IAE d'aquest municipi per aplicació dels requisits legals vigents per a això, sempre que figuren d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors en les activitats els codis de les quals CNAE i epígrafs de l'IAE consten en l'Annex I de les Bases reguladores.
 • Que es troben en funcionament en data 31 de juliol 2020
Termini de presentació
 • De l'1 al 22 de març, ambdós inclusivament
Lloc de presentació
 • Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) de l'Ajuntament de Peníscola (mitjançant cita prèvia al telèfon 964480050)
 • De forma telemàtica, en la Seu electrònica: Ajudes Parèntesi
Documentación a aportar
 • En el cas dels exempts de l’IAE: Certificació de situació censal (Model 01AEAT)
 • Certificat acreditatiu de la situació d’alta en la Seguretat Social
 • Documentació acreditativa del nombre de treballadors a 31 de desembre de 2020, adjuntant els TC2 del mes de desembre
 • Documentació justificativa de les despeses corrents incorregudes des del mes d’abril de 2020
 • Justificant en vigor d’estar al corrent de pagaments amb la Seguretat Social i Hisenda (Art. 13 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions)
 • Manteniment de tercers, en el cas que no haja sigut aportat amb anterioritat o si han canviat les dades del compte bancari
 • Si escau, poder de representació del represantant legal de la persona interessada
Com justificar les despeses

Consulteu el document per veure quines són les despeses subvencionables i com justificar-les.

 

 

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola