Ajudes llibres curs 2019-2020

Informació beques llibres curs 2019-2020

Podeu consultar les bases que regulen la concessió d'ajudes per a l'adquisició dels llibres de text per al curs 2019-2020

Termini i lloc de presentació de sol·licitud

Les sol·licituds es presentaran en el Registre d'Entrada del SAC, que es troba ubicat en el carrer Llandells, 5. Recordeu que cal sol·licitar cita prèvia al telèfon 964480050

També es poden presentar via telemàtica, en la Seu Electrònica de l'Ajuntament. Per a això, cal accedir al Catàleg de tràmits i tenir un certificat digital

El termini d'admissió de les sol·licituds és del 2 al 6 de novembre de 2020

Requisits dels alumnes
  • Estar empadronat en l'Ajuntament de Peníscola, almenys 1 any abans de la data de presentació d'instàncies.
  • Estar matriculat en qualsevol dels cursos compresos en Educació Infantil i Batxillerat en el CEIP de Peníscola o en l'IES de la ciutat.
Documentación a aportar

Documentació a aportar

  1. Sol·licitud d'ajuda en imprés normalitzat, facilitat per l'Ajuntament. El podeu trobar a l'enllaç
  2. Fotocòpia del DNI o targeta de treball i residència de la persona peticionària
  3. Fotocòpia del DNI de l'alumne/a
  4. Fotocòpia del Llibre de Família (full on apareix l'alumne/a)
  5. En cas d'acolliment o tutela, document acreditatiu de la situació esmentada.
  6. Factura o comprovant d'haver realitzat l'adquisició de llibres.
  7. Document d'Alta de Tercers (a omplir per l'entitat bancària) de la persona sol·licitant representant legal de la família, referit al compte bancari on desitja que se li ingresse l'ajuda. Imprés facilitat per l'Ajuntament. El podeu trobar en l'enllaç.

Els documents 2, 3, 4 , 5 (si escau) i 7 només caldrà aportar-los en el cas que sol·liciteu l'ajuda per primera vegada o si hi ha diferències respecte a l'any anterior.

 

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola