Nova normalitat

Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Algunes de les mesures que apareixen l'en Reial decret

Ús de mascaretes obligatori
  • Es regula l'ús obligatori de les mascaretes en les persones de sis anys en endavant.
  • Queden obligades a l'ús de mascaretes en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no resulte possible garantir el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal de, almenys, 1,5 metres.
  • També queden obligades a l'ús de mascaretes amb autobús i ferrocarril, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili.
  • Les obligacions anteriors no seran exigibles per a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per l'ús de la mascareta o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d'autonomia per a llevar-se la mascareta, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.
  • Tampoc serà exigible en el cas d'exercici d'esport individual a l'aire lliure, ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la pròpia naturalesa de les activitats, l'ús de la mascareta resulte incompatible, d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.
  • L'incompliment de l'obligació d'ús de màscares serà considerat infracció lleu i sancionat amb multa de fins a cent euros.
Comunitats autònomes

L'autoritat competent delegada per a l'adopció, supressió, modulació i execució de mesures de la fase 3 seran les comunitats autònomes.

Excepte per a les mesures vinculades a la llibertat de circulació que excedeixen l'àmbit de la unitat territorial.

Les comunitats poden decidir la superació de la fase 3 en les diferents províncies, illes o unitats territorials de la seua comunitat.

Detecció precoç i vigilància epidemiològica

Es declara expressament la COVID-19 "malaltia de declaració obligatòria urgent"

Les comunitats autònomes han de subministrar informació quan es produïsquen situacions d'emergència per a la salut pública.

Se li ha de realitzar a tot cas sospitós una prova diagnòstica per PCR o una altra tècnica de diagnòstic.

Les comunitats autònomes hauran de vetlar per garantir un nombre suficient de professionals involucrats en la prevenció, control, diagnòstic, atenció als casos i la vigilància epidemiològica.

Mesures de prevenció

Les mesures de prevenció i higiene continuaran vigents en el període de nova normalitat.

Controls sanitaris

Aena posarà a la disposició de Sanitat Exterior els recursos humans, sanitaris i de suport necessaris amb la finalitat de garantir el control sanitari de l'entrada de passatgers de vols internacionals.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola